Լիցենզային պայմանագիր

Սույն փաստաթուղթը հրապարակային առաջարկ է՝ «Qform intl» ՍՊԸ-ի միջև լիցենզային պայմանագիր (այսուհետ՝ Պայմանագիր) կնքելու առաջարկ, հասցե՝ քաղ. Երեւան, փ. Մոսկովյան, Դ. 3ա (այսուհետ՝ Սեփականատեր), ի դեմս Գլխավոր տնօրեն Զուև Ալեքսանդր Օլեգովիչի, որը գործում է կանոնադրության հիման վրա, և դուք (այսուհետ՝ լիցենզավորված) սույն առաջարկով սահմանված պայմաններով, առանց. ցանկացած փոփոխություն և լրացում. Պայմանագրի պայմանների անվերապահ ընդունումը և դրա ուժի մեջ մտնելը Կայքում գրանցումն է, լիցենզիայի վճարի վճարումը և ծրագրաշարի տեղադրումը (առանց պատճենահանման հնարավորության):

1. Պայմանագրում օգտագործվող տերմիններ և սահմանումներ:

Կողմերը որոշել են, որ Պայմանագրում օգտագործված տերմինները կունենան հետևյալ նշանակությունը.

1.1. Կայք - ինտերնետային ռեսուրս, որը գտնվում է https://qform.io/ տիրույթի հասցեում, որը պատկանում և կառավարվում է հեղինակային իրավունքի սեփականատիրոջ կողմից:

1.2. Լիցենզիայի կայք - Լիցենզիայի ինտերնետային ռեսուրս, որը հասանելի է ինտերնետի միջոցով, որի վրա տեղադրված է QForm ծրագրային արտադրանքը:

1.3. Ծրագրային ապահովում - ծրագիր EBM-ի համար (EBM-ի համար ծրագրերի մի շարք) «QForm Service» ընդհանուր անվան տակ, որի բացառիկ իրավունքը պատկանում է հեղինակային իրավունքի սեփականատիրոջը, որի գործառական նկարագրությունը և հնարավորությունները նշված են կայքում https:// qform.io/. Ծրագիրը թույլ է տալիս Հաճախորդին ստեղծել մարքեթինգային հարցումներ և վիդեո բովանդակություն՝ պարզելու Հաճախորդի կայքի օգտատերերի կարիքները և ծանոթանալու Հաճախորդի կողմից առաջարկվող ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների տեսականին, ինչպես նաև ստանալ օգտատիրոջ կոնտակտային տվյալներ և տեղադրել դրանք: Հաճախորդի կայքում (այսուհետ՝ QForm ծառայություն): Ծրագրային ապահովման մուտքն ապահովվում է անձնական հաշվի միջոցով Կայքում գրանցման ընթացակարգն ավարտելուց հետո:

1.4. Սեփականատերը Cuform International LLC-ն է՝ ծրագրային ապահովման բացառիկ իրավունքների սեփականատերը:

1.5. Լիցենզավորված անձ՝ իրավաբանական անձ, անհատ ձեռնարկատեր, ֆիզիկական անձ, ով ընդունել է սույն Համաձայնագրի պայմանները, որին Հեղինակային իրավունքի սեփականատերը իրավունք է տալիս օգտագործել Ծրագիրը պարզ (ոչ բացառիկ) լիցենզիայի պայմաններով սահմանված սահմաններում: սույն Համաձայնագիրը:

1.6. Պայմանագիրը լիցենզային պայմանագիր է՝ իր բոլոր հավելվածներով (լրացումներով):

1.7. Սակագին - Կայքում նշված Պայմանագրի համաձայն ծրագրակազմին հասանելիություն ապահովելու համար դրամական կամ այլ համարժեք պայմաններով արտահայտված պարամետրերի մի շարք:

1.8. Ծրագրաշարի նկարագրություն - ծրագրաշարի մասնագիտական ​​մոդուլների անցկացում, Լիցենզիաում ծրագրի մեկնաբանությունների ցուցադրման լիցենզիա և Անձնական հաշվում ձևաչափված ծրագրի համար պատվիրելու ծրագիր:

1.9. Լիցենզիա - պարզ (ոչ բացառիկ) լիցենզիա - Լիցենզավորված անձի կոնկրետ կայքի համար Պայմանագրով նախատեսված պայմաններով ծրագրաշարն օգտագործելու իրավունք: Հավերժական լիցենզիան պարզ (ոչ բացառիկ) լիցենզիա է ծրագրի նկատմամբ բացառիկ իրավունքի ողջ տևողության համար:

1.10. Լիցենզիայի վճար նշանակում է Լիցենզավորված անձի կողմից Հեղինակային իրավունքի սեփականատիրոջը սույն Համաձայնագրի ներքո Ծրագրային ապահովման լիցենզիայի տրամադրման համար վճարվող վճարը: Լիցենզավորված անձը կարող է դիտել լիցենզիայի վճարի հաշվարկը https://qform.io/ կայքում:

1.11. Տարածք - տարածք, որտեղ լիցենզավորված անձը կարող է օգտագործել Ծրագիրը՝ համաձայն Պայմանագրի պայմանների:

1.12. Անձնական հաշիվ - Լիցենզառուի բաժին, որը հասանելի է միայն մուտքի և գաղտնաբառի մուտքագրման համար, որը տեղադրվել է Լիցենզառուի կողմից սույն Համաձայնագրի կնքումից հետո ինքնուրույն, որը գտնվում է կայքում, մուտքի համար հասանելի է միայն մուտքի և գաղտնաբառի մուտքագրման դեպքում:

1.13. Ընդունման-փոխանցման վկայագիր` սույն Համաձայնագրով լիցենզավորված անձին լիցենզիայի տրամադրումը հավաստող ակտ: Փոխանցման և ընդունման վկայականը լիցենզավորված անձին փոխանցելու ամսաթիվը Անձնական հաշվում փոխանցման և ընդունման վկայականի տեղադրման ամսաթիվն է:

1.14. Ծրագրային ապահովման թարմացում - մշակվել է հեղինակային իրավունքի սեփականատիրոջ կողմից՝ ծրագրաշարի ընթացիկ տարբերակը բարելավելու համար՝ դրա անխափան աշխատանքը ապահովելու, թերությունները վերացնելու և ծրագրաշարի ընթացիկ տարբերակը թարմացնելու նպատակով:

1.15. Լրացուցիչ ծրագրակազմ. Հեղինակային իրավունքի սեփականատիրոջ կողմից տրամադրված լրացուցիչ ծրագրային բաղադրիչներ և ծրագրային լուծումներ, որոնք ընդլայնում են Ծրագրաշարի գործառույթը, որը կարող է օգտագործվել ինչպես Ծրագրաշարի հետ միասին, այնպես էլ դրանից անկախ, և որոնց օգտագործումը կարող է պահանջել առանձին լիցենզիա գնելը: կամ թարմացնել առկա լիցենզիան: Լրացուցիչ ծրագրակազմը տրամադրվում է Կայքում համապատասխան բաժնում նշված լրացուցիչ ծրագրակազմ տրամադրելու պայմաններին համապատասխան:

1.16. Հաշվետու ժամանակաշրջանը մեկ օրացուցային ամսվան հավասար ժամանակաշրջան է: Այն օգտագործվում է որպես հաշվառման միավոր իրավական և հաշվետվական փաստաթղթերի ձևավորման ժամանակ:

1.17. Գործակալ – Հեղինակային իրավունքի սեփականատիրոջ կողմից լիազորված անձ՝ սույն Համաձայնագրի պայմաններով լիցենզավորված անձանց որոնելու և ներգրավելու, այդ անձանց հետ լիցենզային պայմանագրեր կնքելու, նրանց համար հաշիվ-ապրանքագրեր տրամադրելու, Լիցենզիայի վճար վճարելու պարտավորությունների կատարմանը վերահսկելու, ինչպես նաև կատարել այլ առաջադրանքներ:

2. Համաձայնագրի առարկա

2.1. Իրավատերը հասարակ (ոչ բացառիկ) լիցենզիայի պայմաններով Լիցենզավորված անձին տրամադրում է Ծրագրաշարն օգտագործելու իրավունք, ներառյալ Ծրագրաշարի վերարտադրումը` այն ինտեգրելով Լիցենզառուի կայքում (այսուհետ` Լիցենզիա): Լիցենզավորված անձին կարող է տրվել նաև պարզ (ոչ բացառիկ) լիցենզիայի պայմաններով Լրացուցիչ Ծրագրաշարի օգտագործման իրավունք սույն Համաձայնագրի պայմաններով և Կայքում համապատասխան բաժնում նշված լրացուցիչ ծրագրակազմ տրամադրելու պայմաններով:

2.2. Համապատասխան Սակագնի պայմաններով Լիցենզիայի ձեռքբերման հանձնարարականն իրականացվում է Լիցենզառուի կողմից Անձնական հաշվի միջոցով, որի մուտքը լիցենզավորված անձին տրամադրվում է Կայքում գրանցումից կամ թույլտվությունից հետո՝ օգտագործելով հեղինակային իրավունքի ավտոմատացված համակարգը: Սեփականատերը կայքում:

2.3. Ծրագրաշարի անվանումը, որի համար տրվելու է Լիցենզիան, Լիցենզիայի գործողության ժամկետը և Լիցենզիայի վճարի չափը նշված են Լիցենզավորված անձի կողմից Կայքում ընտրված Սակագնում:

2.4. Լիցենզիան տրվում է Լիցենզավորված անձին առանց Սակագնի գործողության ժամկետով ենթալիցենզիաներ տրամադրելու իրավունքի:

2.5. Լիցենզիան սկսում է գործել Լիցենզիայի վճարը Իրավատիրոջ հաշվին ստանալու օրվանից և ուժի մեջ է Լիցենզավորված անձի կողմից ընտրված Սակագնի ժամկետի համար: Լիցենզիայի գործողության ժամկետը ավտոմատ կերպով երկարաձգվում է Լիցենզավորված անձի կողմից վճարվող հաջորդ Սակագնի ժամկետի համար՝ 5-րդ բաժնի և սույն Համաձայնագրի այլ դրույթների կարգով և պայմաններով, անսահմանափակ թվով անգամներ: Եթե ​​Լիցենզավորված անձի կողմից վճարված Սակագներից վերջինի ժամկետի ավարտին Լիցենզառուն չի վճարում նոր Սակագնի համար լիցենզիայի վճարը, ապա Լիցենզիան կասեցվում է մինչև նոր Սակագնի համար համապատասխան Լիցենզային վճարի վճարումը:

2.6. Կողմերը պայմանավորվել են, որ Ծրագրաշարի ճիշտ աշխատանքի (գործարկման) համար անհրաժեշտ է Լիցենզառուի սարքը և/կամ սերվերը միացնել ինտերնետին:

2.7. Կողմերը հստակ գիտակցում են, որ սույն Համաձայնագրով Հեղինակային իրավունքի սեփականատերը իրավունք է տալիս Լիցենզավորված անձին օգտագործել Ծրագրաշարը Սակագին և Համաձայնագրին համապատասխան, և Լիցենզավորված անձը պարտավորվում է վճարել ընտրված Սակագինով նախատեսված լիցենզիայի վճարը տրվածի համար: ճիշտ է՝ անկախ Ծրագրաշարի իրական օգտագործումից:

2.8. Ծրագրային ապահովման լիցենզիան ընդգրկում է նաև Ծրագրային ապահովման թարմացումները, որոնք մշակվել են Հեղինակային իրավունքի սեփականատիրոջ կողմից՝ Ծրագրաշարի ընթացիկ տարբերակը բարելավելու համար, որպեսզի ապահովի դրա անխափան աշխատանքը, վերացնի թերությունները և արդիականացնի Ծրագրաշարի ընթացիկ տարբերակի աշխատանքը, ինչպես նաև լրացուցիչ բաղադրիչները, որոնք կարող են լինել: տրամադրված կամ մուտքը կարող է տրամադրվել Հեղինակային իրավունքի սեփականատիրոջ կողմից, եթե այդպիսի թարմացումների, հավելումների, լրացուցիչ բաղադրիչների օգտագործման իրավունքը չի փոխանցվում հեղինակային իրավունքի սեփականատիրոջ և լիցենզավորված անձի միջև կնքված առանձին համաձայնագրերի հիման վրա (օրինակ՝ Ծրագրային ապահովման հետ կապված. Թարմացումները տրամադրվում են վճարի դիմաց, որոնք լիցենզավորված անձը կարող է ընտրել կայքում):

2.9. Սույնով կողմերը որոշել են, որ Հեղինակային իրավունքի սեփականատերը չի երաշխավորում, որ Ծրագրաշարը կհամապատասխանի Հաճախորդի և (կամ) երրորդ կողմերի ակնկալիքներին և (կամ) գաղափարներին:

3. Ծրագրային ապահովման թարմացում

3.1. Իրավատերը կարող է պարբերաբար թողարկել ծրագրային ապահովման թարմացումներ, որոնց տեղադրումը թույլ է տալիս վերացնել ծրագրաշարի շահագործման մեջ հայտնաբերված սխալները, ընդլայնել դրա ֆունկցիոնալությունը և այլն:

3.2. Ծրագրային ապահովման թարմացումների ներբեռնումն ու տեղադրումն իրականացվում է ավտոմատ կերպով (եթե սույն Համաձայնագրով այլ բան նախատեսված չէ), պայմանով, որ Լիցենզավորված անձի սերվերը, որի վրա տեղադրված է Ծրագրաշարը, միացված է ինտերնետին:

3.3. Ծրագրաշարի բոլոր թարմացումները հասանելի են ներբեռնման համար Լիցենզավորված անձի կողմից ընտրված Ծրագրաշարի օգտագործման ողջ ժամանակահատվածում (Լիցենզավորված փաթեթի ժամկետը), բացառությամբ այն դեպքերի, երբ Հեղինակային իրավունքի սեփականատիրոջ կողմից իր հայեցողությամբ այլ ժամկետ չի սահմանվել:

3.4. Լիցենզավորված անձի կողմից հավերժ լիցենզիայի պայմաններով ձեռք բերված ծրագրային ապահովման թարմացումները տրամադրվում են լրացուցիչ վճարի դիմաց՝ Կայքում նշված Սակագներին համապատասխան:

3.5. Այն դեպքում, երբ Լիցենզավորված անձը մտադիր է գնել Ծրագրային ապահովման թարմացումներ, օգտագործման իրավունքը, որը տրված է Լիցենզավորված անձին մշտական ​​լիցենզիայի պայմաններով, Լիցենզավորված անձը պետք է վճարի Ծրագրային ապահովման թարմացումների համար գնման օրվանից 5 (հինգ) աշխատանքային օրվա ընթացքում: .

3.6. Ծրագրային ապահովման թարմացումների արժեքը, որոնք գնվում են Լիցենզավորված անձի կողմից Սակագնի գործողության ժամկետի համար Լիցենզիայի հետ միասին, ներառված են այդ Սակագնի արժեքի մեջ:

3.7. Լրացուցիչ Ծրագրաշարի թարմացումն իրականացվում է լրացուցիչ ծրագրաշարի տրամադրման պայմաններին համապատասխան կամ Կողմերի կողմից առանձին համաձայնեցված (այդ թվում՝ էլ. փոստով):

4. Կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները

4.1. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է.

4.1.1. չօգտագործել Ծրագրաշարը այն ձևով և/կամ եղանակներով, որոնք նրան չեն տրամադրել Հեղինակային իրավունքի սեփականատիրոջ կողմից Համաձայնագրով.

4.1.2. չտրամադրել մուտք դեպի ծրագրակազմ երրորդ կողմերին: Եթե ​​Ծրագրային ապահովումը տեղադրված է Լիցենզավորված անձի սարքի և/կամ սերվերի վրա, Լիցենզավորված անձը պարտավորվում է ապահովել Ծրագրաշարի անվտանգությունը, ինչպես նաև ապահովել, որ Ծրագրաշարը հասանելի չէ երրորդ անձանց: Հեղինակային իրավունքի սեփականատերը պատասխանատվություն չի կրում Լիցենզավորված անձին պատճառված ուղղակի կամ անուղղակի վնասի համար՝ երրորդ անձանց կողմից Ծրագրային ապահովման, սարքի/սերվերի չարտոնված մուտքի հետևանքով, ներառյալ՝ օգտագործելով նույնականացման տվյալները (լիցենզավորված անձին տրամադրված մուտքի և գաղտնաբառի միջոցով): Հեղինակային իրավունքի սեփականատեր Անձնական հաշիվ մուտք գործելու համար): Սույն Համաձայնագրի դադարեցման դեպքում Լիցենզավորված անձը 3 (երեք) օրացուցային օրվա ընթացքում կհեռացնի Ծրագրային ապահովումն իր բոլոր սարքերից/սերվերներից.

4.1.3. ապահովել կայուն կապ այն սարքի և/կամ սերվերի ինտերնետին, որի վրա տեղադրված է Ծրագրային ապահովումը, որպեսզի Հեղինակային իրավունքի սեփականատիրոջը հնարավորություն ընձեռվի կատարել սույն Համաձայնագրի պայմանները: Եթե ​​սարքը և/կամ սերվերը, որի վրա տեղադրված է ԾՐԱԳՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԸ, միացված չէ ինտերնետին, Հեղինակային իրավունքի սեփականատերը պատասխանատվություն չի կրում Պայմանագրով նախատեսված իր պարտավորությունները չկատարելու անհնարինության համար.

4.1.4. ժամանակին և ամբողջությամբ վճարել լիցենզիայի վճարը համաձայնագրի պայմաններին համապատասխան.

4.1.5. առանց պատշաճ կերպով կատարված և օրենքով սահմանված կարգով Լիցենզավորված անձի ցուցումների և (կամ) իրավասու մարմնի խնդրանքի (պահանջներ, հրամաններ և այլն)՝ չփոխանցել որևէ մեկին, բացի երրորդ անձանց անձնական տվյալները, որոնք հայտնի են դարձել: նրան ծառայությունների մատուցման ընթացքում:

4.2. Լիցենզավորված անձը իրավունք ունի.

4.2.1. օգտագործել Համաձայնագրի համաձայն Ծրագրային ապահովումը.

4.2.2. վերարտադրել Ծրագրաշարը իր սեփական սարքերում և (կամ) սերվերներում, կայքում, Ծրագրի ոչ ավելի, քան մեկ օրինակի չափով Լիցենզավորված անձի մեկ կայքում մեկ Համաձայնագրով:

4.3. Իրավատերը պարտավոր է.

4.3.1. Լիցենզավորված անձին տրամադրել Ծրագրաշարը (Լիցենզիան) օգտագործելու իրավունք՝ սույն Համաձայնագրով և դրա Հավելվածներով նախատեսված չափով և ժամկետներում.

4.3.2. ծանուցել Լիցենզավորված անձին՝ Կայքում տեղադրելով տեղեկատվական հաղորդագրություն Ծրագրաշարի շահագործման ընթացքում ձախողումների մասին.

4.3.3. Համաձայնագրի կնքումից և Լիցենզիայի վճարի վճարումից հետո լիցենզավորված անձին տրամադրել Ծրագրային ապահովման հասանելիություն.

4.3.5. Վերբեռնեք Անձնական հաշվում Հեղինակային իրավունքի սեփականատիրոջ կողմից ստորագրված փոխանցման և ընդունման վկայականը, որը հաստատում է, որ Լիցենզավորված անձին տրվել է Ծրագրաշարի (Լիցենզիա) օգտագործման իրավունք՝ լիցենզիայի վճարը ստանալուց և Լիցենզավորված անձին Ծրագրային ապահովման առաջին մուտքը ապահովելուց հետո: Երբ Լիցենզավորված անձը գնում է լրացուցիչ (նոր) Սակագներ մեկ պայմանագրով, նոր Փոխանցման և Ընդունման Վկայականի ստորագրում չի պահանջվում, Ծրագրաշարի օգտագործման իրավունքը տրվում է Լիցենզավորված անձին ավտոմատ կերպով՝ ընդլայնելով դրա ազդեցությունը լրացուցիչ (նոր) Սակագների վրա, եթե այլ բան համաձայնեցված չէ: Կողմերի կողմից։

4.4. Իրավատերը իրավունք ունի.

4.4.1. Ծրագրաշարի գործունեությունը պահպանելու համար համաձայնագրեր կնքեք երրորդ կողմերի հետ՝ միաժամանակ պատասխանատու լինելով Լիցենզառուի առջև նման երրորդ կողմերի կողմից Պայմանագրի պայմանների կատարման համար.

4.4.2. կատարել Ծրագրային ապահովման թարմացումներ՝ պայմանով, որ Ծրագրի թարմացված տարբերակի հասանելիությունը Լիցենզառուին կտրամադրվի ավտոմատ կերպով՝ առանց (գ) լրացուցիչ վճարի, եթե այլ բան նախատեսված չէ սույն Համաձայնագրով կամ սակագնով:

4.4.3. պահանջել լիցենզավորված անձից տրամադրել սույն Համաձայնագրի կատարման համար անհրաժեշտ տեղեկատվություն.

4.4.4. ժամանակին ստանալ Լիցենզիայի վճարը Պայմանագրով նախատեսված Լիցենզիայի տրամադրման համար:

4.4.5 Այն դեպքերում, երբ Պայմանագրով և (կամ) դրա Հավելվածներով ուղղակիորեն նախատեսված չէ հակառակը, միակողմանիորեն, դատարանից դուրս որոշեք Պայմանագրի պայմանները (վարքագծի կանոնները), որոնք կարգավորում են Համաձայնագրի կողմերի հարաբերությունները. ստեղծված իրավիճակում։ Այս ձևով ստեղծված պայմանագրի պայմանը պարտադիր կլինի Պայմանագրի կողմերի համար, կարծես այն ի սկզբանե նախատեսված է հենց Համաձայնագրով (կամ) կողմերը հետագայում կնքել են սույն Համաձայնագրի համար անհրաժեշտ լրացուցիչ համաձայնագիրը.

4.4.6 Այն դեպքերում, երբ Պայմանագրով հստակորեն նախատեսված չեն ծառայությունների որակի գնահատման օբյեկտիվ չափանիշներ, միակողմանիորեն, արտադատական ​​կարգով որոշեք ծառայությունների որակը, համապատասխանությունը Պայմանագրի պայմաններին, ընդունելիությունը, ողջամտությունը, բավարարությունը և այլն: ;

5. Պայմանագրով նախատեսված լիցենզիայի վճար և հաշվարկային կարգ

5.1. Համաձայնագրով Ծրագրային ապահովման լիցենզիայի տրամադրման համար լիցենզիայի վճարի չափը հաշվարկվում է Սակագների, Կայքում Լիցենզառուի կողմից ինքնուրույն ընտրված պարամետրերի, ինչպես նաև Լիցենզավորված անձի կողմից ինքնուրույն սահմանված և Կողմերի համաձայնեցված այլ տվյալների հիման վրա:

5.2. Արտոնագրողն իրավունք ունի փոխել սակագինը կայքում նշված պայմաններով:

5.3. Լիցենզիայի վճարը լիցենզավորված անձի կողմից փոխանցվում է Հեղինակային իրավունքի սեփականատիրոջ հաշվին, որը նշված է Հեղինակային իրավունքի սեփականատիրոջ կողմից թողարկված և Լիցենզավորված անձի անձնական հաշվի միջոցով ուղարկված հաշիվ-ապրանքագրում` համաձայն սույն Համաձայնագրի 5.4 կետի:

5.4. Համաձայնագրով լիցենզիայի վճարի վճարում

6. Վեճերի լուծում. Պատասխանատվություն

6.1. Սույն Համաձայնագրով նախատեսված հարցերի շուրջ կամ դրա հետ կապված Կողմերի միջև տարաձայնությունների և վեճերի առկայության դեպքում Կողմերը կձեռնարկեն բոլոր միջոցները դրանք բանակցությունների միջոցով լուծելու համար:

6.2. Կողմերի միջև չլուծված բոլոր վեճերը ենթակա են քննարկման Օրենբուրգի շրջանի արբիտրաժային դատարանում:

6.3. Հեղինակային իրավունքի սեփականատերը ոչ մի դեպքում պատասխանատվություն չի կրում կորցրած շահույթի, Լիցենզավորված անձի կողմից Ծրագրաշարի հետ աշխատելիս կրած ուղղակի կամ անուղղակի վնասների, ինչպես նաև Ծրագրի Լիցենզիայի չեղյալ հայտարարման (սույն Համաձայնագրի դադարեցման) հետ կապված կորուստների համար: Հեղինակային իրավունքի սեփականատերը չի երաշխավորում սխալների բացակայությունը, ինչպես նաև դրանց ուղղումը։ Ծրագիրը տրամադրվում է իր սկզբնական տեսքով սույն Համաձայնագրի կնքման օրվա դրությամբ:

6.4. Լիցենզավորված անձը լիովին իր վրա է վերցնում Ծրագրաշարի օգտագործման հետևանքների ռիսկը, ներառյալ դրանց փոխազդեցությունը սարքի և/կամ սերվերի, Լիցենզառուի կայքում տեղադրված այլ ծրագրերի հետ, և համաձայնում է, որ Ծրագրաշարի օգտագործման արդյունքը կարող է չհամապատասխանել Լիցենզառուի ակնկալիքներին:

6.5. Հեղինակային իրավունքի սեփականատերը ոչ մի դեպքում պատասխանատվություն չի կրում որևէ վնասի կամ վնասի համար (ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով կորցրած շահույթով, գաղտնի կամ այլ տեղեկատվության կորստի հետևանքով առաջացած վնասներով), որոնք բխում են Ծրագրաշարի օգտագործումից կամ անկարողությունից, ներառյալ՝ Ծրագրի աշխատանքի ձախողման դեպքում, նույնիսկ եթե Լիցենզավորված անձը ծանուցել է նման վնասի և/կամ կորստի հավանականության մասին:

6.6. Հեղինակային իրավունքի սեփականատերը պատասխանատվություն չի կրում որևէ անձի առջև երրորդ անձանց անօրինական գործողությունների, ժամանակավոր տեխնիկական խափանումների և Ծրագրաշարի շահագործման ընդհատումների համար, որոնք առաջացել են կապի գծերի անսարքությունների, նմանատիպ այլ խափանումների, ինչպես նաև այն սարքավորումների անսարքությունների համար, որոնցով Ծրագրաշարը է օգտագործվում.

6.7. Լիցենզավորված անձի կողմից սույն Համաձայնագրով նախատեսված որևէ ֆինանսական պարտավորություն չկատարելու կամ ժամանակին չկատարելու դեպքում Հեղինակային իրավունքի իրավատերը իրավունք է վերապահում պահանջել Լիցենզավորված անձից վճարել տույժ՝ 0,1% (տոկոսի մեկ տասներորդը) չափով: պարտքի չափը վճարման ուշացման յուրաքանչյուր օրվա համար.

6.8. Կողմերը ազատվում են պատասխանատվությունից սույն Համաձայնագրով նախատեսված պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար, պայմանով, որ պատշաճ կատարումն անհնար է եղել ֆորսմաժորային, այսինքն՝ արտակարգ և անխուսափելի հանգամանքների (ֆորսմաժոր) պատճառով՝ հրդեհ, ջրհեղեղ, երկրաշարժ, այլ գործողություններ: Աստծո կողմից, ինչպես նաև օրենսդրական և (կամ) ենթաօրենսդրական ակտերի հրապարակում, և այլ հանգամանքներ, որոնք դուրս են Կողմերի վերահսկողությունից և ենթադրում են էական փոփոխություն այն պայմաններից, որոնցից կողմերը ելնել են սույն Համաձայնագիրը կնքելիս:

6.9. 6.8 կետում նշված ֆորսմաժորային հանգամանքների առաջացման դեպքում: Համաձայնագրի համաձայն, դրանցից տուժած Կողմը պարտավոր է այդ մասին ծանուցել մյուս Կողմին դրանց առաջացման օրվանից ոչ ուշ, քան 5 (հինգ) օրացուցային օրվա ընթացքում: Ֆորսմաժորի փաստը հաստատվում է համապատասխան իրավասու մարմնի փաստաթղթով։

6.10. Լիցենզավորված անձը պատասխանատու է մուտքի և գաղտնաբառի անվտանգության համար, ներառյալ սույն Համաձայնագրում իր կողմից նշված էլ. փոստի հասցեի իսկությունը և պատկանելիության երաշխիքը, ինչպես նաև այն ամենի համար, ինչ արվելու է Օգտատիրոջ անձնական հաշվում նրա թույլտվությունից հետո: մուտք և գաղտնաբառը: Այն դեպքում, երբ մուտքի և (կամ) գաղտնաբառը փոխանցվում է երրորդ կողմին, Լիցենզավորված անձը կրում է ողջ պատասխանատվությունը երրորդ կողմի գործողությունների, ինչպես նաև իր գործողությունների համար: Կողմերը ճանաչում են Լիցենզավորված անձի մուտքի և գաղտնաբառի օգտագործմամբ կատարված բոլոր գործողությունները որպես Լիցենզավորված անձի կողմից կատարված գործողություններ:

6.11. Եթե ​​Լիցենզավորված անձի գործողությունների արդյունքում դատական ​​ակտով Հեղինակային իրավունքի սեփականատիրոջ վրա դրվում է երրորդ անձանց օգտին որևէ գումար վճարելու պարտավորություն, ապա Լիցենզավորված անձը պարտավոր է դատական ​​ակտն ուժի մեջ մտնելուց անմիջապես հետո փոխհատուցել Հեղինակային իրավունքը: Նման վճարումների, դատական ​​վարույթին մասնակցելու հետ կապված հեղինակային իրավունքի սեփականատիրոջ կատարած բոլոր ծախսերի տերը (ներառյալ փաստաբաններին, փորձագետներին վարձատրության վճարման, ինչպես նաև պետական ​​տուրքի գումարի փոխհատուցման ծախսերը): հայցվոր), ինչպես նաև այլ կորուստներ:

6.12. պարբերություններով նախատեսված պարտավորությունների չկատարման (ոչ պատշաճ կատարման) համար. 4.1.1., 4.1.2. սույն Համաձայնագրով լիցենզավորված անձը պատասխանատվություն է կրում Հեղինակային իրավունքի սեփականատիրոջ և/կամ երրորդ անձանց կողմից կրած բոլոր կորուստների (վնասի և կորցրած շահույթի), ծախսերի և ծախսերի փոխհատուցման տեսքով:

6.13. Լիցենզավորված անձի դեմ ծրագրային ապահովման հեղինակային իրավունքի և երրորդ կողմերի այլ պահանջների առկայության դեպքում, որոնք առաջացել են սույն Համաձայնագրի Հեղինակային իրավունքի սեփականատիրոջ կողմից խախտման հետևանքով, Հեղինակային իրավունքի սեփականատերը պարտավորվում է ողջամիտ միջոցներ ձեռնարկել հակամարտությունը լուծելու համար:

7. Համաձայնագրի գործողության ժամկետը. Համաձայնագրի գործողության դադարեցման հիմքերը

7.1. Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում կնքման պահից և ուժի մեջ է մեկ տարի կամ մինչև Կողմերի համաձայնությամբ կամ միակողմանի դադարեցվելը: Սույն Համաձայնագրի կնքման պահը լիցենզավորված անձի կողմից դրա ընդունումն է, որը ճանաչում է սույն նախաբանում նշված ցանկացած գործողությունների կատարումը:

8. Գաղտնիություն և մտավոր սեփականություն

8.1. Կողմերը որոշել են, որ պահպանելու են իրենց կողմից ստացված տեղեկատվության գաղտնիությունը սույն Համաձայնագրի կատարման ընթացքում, որը սահմանված է կիրառելի օրենսդրությանը համապատասխան:

8.2. Կողմը, որը խախտել է գաղտնիության պայմանները, պատասխանատվություն է կրում սույն Համաձայնագրի և գործող օրենսդրության համաձայն:

8.3. Պայմանագրի սույն բաժնում նշված գաղտնիության պայմաններից բացառություն են կազմում այն ​​դեպքերը, երբ Հեղինակային իրավունքի սեփականատերը պարտավոր է տեղեկատվություն հրապարակել երրորդ անձանց հետ կնքված պայմանագրերի կատարման շրջանակներում, ինչպես նաև այլ դեպքերում, երբ Կողմերից մեկը պարտավոր է. բացահայտել տեղեկատվությունը կիրառելի օրենսդրության պահանջներին համապատասխան:

8.4. Կայքը, դրա կառուցվածքն ու դիզայնը, նախագծման անհատական ​​տարրերը և ինտերֆեյսը, ծրագրաշարի շահագործման ալգորիթմները և դրա սկզբնական կոդը (ներառյալ դրանց մասերը) հեղինակային իրավունքի սեփականատիրոջ մտավոր սեփականությունն են: Սույն Համաձայնագրի պայմանների խախտմամբ դրանց օգտագործումը կամ Ծրագրաշարի օգտագործումը համարվում է հեղինակային իրավունքի սեփականատիրոջ իրավունքների խախտում և բավարար պատճառ է հեղինակային իրավունքի սեփականատիրոջ կողմից սույն Համաձայնագրի կատարումից միակողմանի մերժման և ներկայացման համար: Վնասի հատուցման գրավոր պահանջի հեղինակային իրավունքի սեփականատեր, ինչպես նաև տուգանքի վճարում 500,000 (հինգ հարյուր հազար) ռուբլու չափով:

8.5. Անձնական տվյալներ.

Կայքում տեղադրված Qform intl ՍՊԸ-ի Անձնական տվյալների մշակման քաղաքականության համաձայն՝ Հաճախորդը, եթե նա ֆիզիկական անձ է, սույնով տալիս է իր համաձայնությունը Կապալառուի կողմից մշակման համար (ներառյալ ստանալը Հաճախորդից և/կամ որևէ երրորդից. կողմերը, սույն օրենքով սահմանված պահանջներին համապատասխան) ​​Հաճախորդի անձնական տվյալները և հաստատում է, որ նման համաձայնություն տալով նա գործում է իր կամքով և իր շահերից: Հաճախորդի կողմից համաձայնությունը տրվում է կայքում գրանցվելու և (կամ) կայքի հնարավորությունների օգտագործման հետ կապված այլ գործողությունների պահից:

8.5.1. «QForm ծառայություն» ծրագրաշարը, որն ապահովում է Լիցենզառուի կայքերի այցելուների անձնական և այլ տվյալներ հավաքելու և մշակելու հնարավորություն՝ պահպանելով օպերատորի իրավունքներն ու պարտականությունները՝ մշակելու նրանց կողմից արտոնագրողին փոխանցված ֆիզիկական անձանց անձնական տվյալները։ անվճար (այսուհետ՝ հիմնական գործառույթ (ա).

8.5.2. «QForm ծառայություն» ծրագրակազմ, որը հավաքում և մշակում է Արտոնագրողի կայքերի այցելուների անձնական և այլ տվյալներ Հեղինակային իրավունքի սեփականատիրոջ անունից՝ որպես կայքի այցելուների անձնական և այլ տվյալների մշակման օպերատոր՝ այդ տվյալների հետագա փոխանցումով Արտոնագրողին։ , անձնական տվյալների սուբյեկտների համապատասխան համաձայնությամբ, ինչպես նաև ունենալով Հավելված 1-ում նշված այլ լրացուցիչ գործառույթներ, որը հանդիսանում է սույն առաջարկի համաձայնագրի անբաժանելի մասը և կազմված՝ կախված Արտոնագրողի կարիքներից, տրամադրվում է վճարովի հիմունքներով: .

9. Այլ պայմաններ

9.1. Գործող օրենսդրությունը տարածվում է Կողմերի հարաբերությունների վրա այն հարցերի շուրջ, որոնք չեն կարգավորվում կամ ամբողջությամբ չեն կարգավորվում սույն Համաձայնագրով:

9.2. Այն բանից հետո, երբ Լիցենզառուն ընդունում է առաջարկի պայմանները՝ լրացնելով Կայքի համապատասխան բաժինները, Հեղինակային իրավունքի սեփականատերը Լիցենզառուին տրամադրում է մուտք և գաղտնաբառ՝ անձնական հաշիվ մուտք գործելու համար, թողարկում է հաշիվ-ապրանքագիր և բեռնում է հաշիվը Լիցենզառուին Անձնական հաշվի միջոցով: , և փոխանցման և ընդունման վկայականը:

9.3. Իրավատերն իրավունք ունի Պայմանագրի գործողության ընթացքում ցանկացած պահի միակողմանիորեն փոխել սույն Համաձայնագրի պայմանները, ներառյալ հյուրանոցային ծառայությունների արժեքը, ինչպես նաև սույն Համաձայնագրում նշված փաստաթղթերը: Այս դեպքում Լիցենզավորված անձին լրացուցիչ ծանուցում չի պահանջվում:

9.4. Լիցենզավորված անձը համաձայնում է սույն Համաձայնագրի կնքման փաստի հետ կապված հղումների օգտագործմանը Հեղինակային իրավունքի սեփականատիրոջ կողմից, ներառյալ՝ նշելով Լիցենզառուի ֆիրմային անվանումը (կրճատ և (կամ) լրիվ, ռուսերեն և օտար լեզուներով), առևտրային անվանումը և Լիցենզառուի տարբերանշանները: , Կայքում, շնորհանդեսներում, մամուլի հաղորդագրություններում, հեղինակային իրավունքի սեփականատիրոջ գովազդային արտադրանքներում և այլ նյութերում, որոնք նպաստում են հեղինակային իրավունքի սեփականատիրոջ և Ծրագրային ապահովման առաջխաղացմանն ու ճանաչմանը:

9.5. Կողմերը պայմանավորվել են, որ Համաձայնագրի կատարման հետ կապված բոլոր նամակները, ծանուցումները, ծանուցումները, հայտարարությունները և այլ հաղորդագրությունները, ինչպես նաև հաշիվ-ապրանքագրերը, լրացուցիչ համաձայնագրերը, Համաձայնագրի պայմանների փոփոխությունները և Համաձայնագրի հետ կապված այլ փաստաթղթերը պետք է ուղարկվեն մինչև ս.թ. Կողմերը միմյանց՝ օգտագործելով Կողմերից յուրաքանչյուրի տրամադրած և Պայմանագրում նշված կոնտակտային տվյալները, էլեկտրոնային փոստը կամ տեղադրելով դրանք Անձնական հաշվում: Եթե ​​Լիցենզառուն Պայմանագրում չի նշում էլ.փոստի հասցեն և հեռախոսահամարը, ապա Հեղինակային իրավունքի սեփականատերը լռելյայն հաշվի կառնի Լիցենզավորված անձի կողմից նշված էլ.փոստի հասցեն և հեռախոսահամարը Կայքում համապատասխան ձևը լրացնելիս Համաձայնագիրն ընդունելու պահին: ըստ պատշաճի: Էլփոստի հաղորդագրությանը կցված ցանկացած ֆայլ այդ հաղորդագրության անբաժանելի մասն է: Անձնական հաշվի միջոցով ուղարկված բոլոր հաղորդագրությունները, կամքի արտահայտությունները ճանաչվում են որպես պարզ գրավոր ձևով արված ծանուցումների համարժեք:

9.6. Լիցենզավորված անձը համաձայնում է ստանալ հաղորդագրություններ Անձնական Հաշվի գրանցման ժամանակ նշված էլ. փոստի հասցեներով և հեռախոսահամարով հետևյալ ընդհանուր իրադարձությունների վերաբերյալ. Ծրագրաշարի թարմացումներ, հատուկ առաջարկներ, առաջխաղացումներ և այլ տեղեկություններ:

 9.9. Լիցենզավորված անձը հաստատում է, որ կարդացել և համաձայն է Օգտատիրոջ Համաձայնագրի և Անձնական Տվյալների Մշակման Քաղաքականության հետ, որոնք տեղադրված են Կայքի ստորոտում: