Ծառայությունների մատուցման առաջարկի պայմանագիր

ՔՈՒՖՈՐՄ ԻՆՏԼ ընկերությունը (այսուհետ ՝ "կատարող") սույն համաձայնագրով ծառայություններ է մատուցում ծառայությունների մատուցման հայտ ներկայացրած ցանկացած անձի (այսուհետ ՝ "պատվիրատու"), որոնք միասին կոչվում են կողմեր ։

Համաձայնագրի տեքստը հրապարակային առաջարկ է: Սույն առաջարկի պատշաճ ընդունումը համարվում է Պայմանագրում նշված բոլոր գործողությունների կատարումը: Սույն Համաձայնագրի պայմանների անվերապահ ընդունումը (ընդունումը) համարվում է Պայմանագրին Հաճախորդի համաձայնությունը ցույց տվող գործողություն. գրանցում Կապալառուի կայքում: Սույն Համաձայնագիրը, որը կնքվել է սույն առաջարկն ընդունելով, չի պահանջում երկկողմանի ստորագրում:

 

1. Հիմնական տերմիններ և սահմանումներ.

Ծառայություն - Կապալառուի կողմից պայմանագրով մատուցվող ծառայություն:

Կապալառուի կայքէջը Կապալառուի տեղեկատվական ռեսուրսների մի շարք է, որոնք հասանելի են ինտերնետի միջոցով: Կայքի հասցե՝ https://qform.io/

Հաճախորդի կայքը հաճախորդի ինտերնետային ռեսուրսն է, որը հասանելի է ինտերնետի միջոցով, որի վրա տեղադրված է QForm Software Product-ը:

Սակագին - Կապալառուի կողմից Պայմանագրով սահմանված կարգով ընդունված և փոփոխված փաստաթուղթ, որը պարունակում է տեղեկատվություն Կապալառուի կողմից մատուցվող ծառայությունների տեսակների, դրանց պատվերի և արժեքի մասին:

Գրանցում - Հաճախորդի գործողությունների մի շարք, մասնավորապես՝ նրանց տվյալների տրամադրումը և մուտքի և գաղտնաբառի նախնական ներդրումը: Գրանցվելիս Հաճախորդը տրամադրում է այնպիսի տվյալներ, ինչպիսիք են ազգանունը, անունը, հայրանունը (առկայության դեպքում), բջջային հեռախոս և էլ. փոստի հասցեն:

Հաճախորդ` իրավաբանական անձի կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ ֆիզիկական կամ օրինական ներկայացուցիչ, ինտերնետ օգտագործող, մասնավորապես Կապալառուի կայքէջը, ով ընդունել է առաջարկը և կնքել սույն Համաձայնագիրը:

Անձնական հաշիվ - վեբ էջ Կապալառուի կայքում, որը հնարավորություն է տալիս գրանցվել և օգտվել Կապալառուի ծառայություններից:

Հավատարմագրեր - Հաճախորդի հավատարմագրերը, այն է՝ ազգանուն, անուն, հայրանուն (եթե այդպիսիք կան), մուտք և բջջային հեռախոս:

2. Համաձայնագրի առարկա.

2.1. Կապալառուն պարտավորվում է Հաճախորդին տրամադրել Կապալառուին պատկանող QForm ծրագրային արտադրանքի հասանելիության ծառայություններ, ինչպես նաև մատուցել Հաճախորդի տեղեկատվական և հաշվողական ծառայությունների հետ կապված այլ ծառայություններ վճարովի և անվճար հիմունքներով՝ համաձայն Պայմանների: համաձայնագիրը։ Հաճախորդը պարտավորվում է օգտվել մատուցվող ծառայություններից Պայմանագրի պայմաններին խստորեն համապատասխան, ինչպես նաև պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել Կապալառուին մատուցված ծառայությունների համար:

2.2. Սույն Համաձայնագրին համապատասխան ծառայությունների մատուցման նախապայման է Հաճախորդի կողմից սույն Համաձայնագրով սահմանված պահանջների և դրույթների ընդունումը, համապատասխանությունը և կողմերի հարաբերությունների նկատմամբ կիրառումը:

2.3. Հաճախորդի կողմից տեղադրված բոլոր տեղեկությունները, ներառյալ նրա անձնական տվյալները, պահվում են Կապալառուի սերվերում, և Հաճախորդը համաձայնում է տեղեկատվության տեղադրմանը, պահպանմանը և մշակմանը միանալով սույն Համաձայնագրին:

 

3. Ծառայությունների մատուցման կարգը.

3.1. Անձնական հաշվում գրանցվելու համար Հաճախորդը լրացնում է լրիվ անվանումը և գրանցման հատուկ ձևաթղթում նշում է իր էլ. փոստի հասցեն: Ցանկության դեպքում Հաճախորդն իրավունք ունի լրացնել լրացուցիչ ձևաթուղթ՝ նշելով իր ծննդյան ամսաթիվը և սեռը:

3.2. Հաճախորդը ինքնուրույն ձևավորում է Մուտք և Գաղտնաբառ:

3.3. Հաճախորդը հաստատում է իր կողմից նշված տվյալների ճշգրտությունը և Անձնական հաշվում գրանցվելու փաստը՝ մուտքագրելով Գաղտնաբառ:

3.4. Անձնական հաշվում գրանցվելու փաստը նշանակում է Օգտատիրոջ կողմից սույն Համաձայնագրի պայմանների ամբողջական և անվերապահ ընդունումը համապատասխան պահից:

3.5. Հաճախորդի անձնական հաշվում կատարված բոլոր գործողությունները համարվում են Հաճախորդի կողմից կատարված գործողություններ:

3.6. Կապալառուի կողմից մատուցվող վճարովի ծառայությունների հասանելիությունն իրականացվում է միայն այն բանից հետո, երբ Օգտատերը վճարում է Կապալառուի հաշվարկային հաշվին:

3.7. Ծառայությունը համարվում է վճարված այն պահից, երբ միջոցները մուտքագրվում են Կապալառուի հաշվին և գործում է մինչև այն ժամկետի ավարտը, որի համար վճարվել է:

3.8. Վճարովի ծառայությունների մատուցման դադարեցման ժամանակահատվածում Օգտատերը կարող է օգտվել միայն Կապալառուի կողմից տրամադրվող անվճար ծառայություններից:

4. Անձնական հաշվի օգտագործում։

4.1. Հաճախորդը Անձնական հաշվի միջոցով հնարավորություն ունի.

4.1.1. Ստացեք տեղեկատվություն Կապալառուի ծառայությունների մասին:

4.1.2. Ընտրեք, միացրեք/փոխեք ծառայությունները՝ օգտագործելով Ձեր անձնական հաշիվը:

4.1.3. Փաստաթղթեր ստանալ և փոխանցել Կապալառուին:

4.2. Կապալառուն իրավունք ունի.

4.2.1. Փոխեք Ծառայությունների ցանկը Անձնական հաշվում:

4.2.2. Կասեցնել, փոխել Հաճախորդի Անձնական Հաշիվ մուտքի տրամադրման տրամադրումը կամ դադարեցնել Հաճախորդի կողմից սույն Համաձայնագրի պայմանները խախտելու դեպքում, ինչպես նաև կիրառելի օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում:

 

5. Կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները.

5.1. Կապալառուն պարտավորվում է.

5.1.1. Հաճախորդին տրամադրել QForm-ի ծառայություններից օգտվելու հնարավորություն, ներառյալ վճարովի ծառայությունները, որոնք ենթակա են Հաճախորդի կողմից դրանց վճարման, ինչպես նաև լրացուցիչ անձնական տվյալների մուտքագրումը՝ համաձայն 5.3.1 կետի:

5.1.2. Մի բացահայտեք, երրորդ անձանց փոխանցեք տեղեկությունները Հաճախորդի և նրա գործողությունների մասին Անձնական հաշվում, բացառությամբ այն դեպքերի, որոնք նախատեսված են ընկերությունում գործող Անձնական տվյալների մշակման քաղաքականության մեջ և տեղադրված են https://qform.io/ կայքում:

5.2. Կատարողն իրավունք ունի.

5.2.1. Հրաժարվել Հաճախորդին մուտք գործել Անձնական Հաշիվ՝ Օգտատիրոջ կողմից սույն Համաձայնագրով նախատեսված իր պարտավորությունները խախտելու կամ կիրառելի օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում:

5.2.2. Կասեցնել վճարովի ծառայությունների մատուցումը այն ժամկետի ավարտից հետո, որի համար վճարվել է ծառայությունը, մինչև Հաճախորդը կատարի Սակագին համապատասխան հաջորդ վճարումը:

5.2.3. Սահմանափակել մուտքը Անձնական Հաշիվ (ներառյալ ավտոմատացված համակարգերի օգտագործումը)՝ գործող օրենսդրությամբ սահմանված տեղեկատվության պաշտպանության Կապալառուի պարտավորությունների իրականացման համար:

5.2.4. Փոփոխություններ կատարեք Անձնական հաշվում՝ կապված նոր ապրանքների և ծառայությունների ներդրման հետ, ինչպես նաև տրամադրեք մուտք դեպի նոր ծառայություններ՝ առանց Հաճախորդին նախնական ծանուցման:

5.2.5. Փոխեք սույն Համաձայնագրի պայմանները միակողմանիորեն՝ առանց Հաճախորդին նախապես ծանուցելու: Համաձայնագրի հին տարբերակը դադարում է գործել Պայմանագրի նոր տեքստի կայքում տեղադրվելու պահից:

5.3. Օգտագործողը պարտավոր է.

5.3.1. Գրանցման ընթացքում տրամադրեք վստահելի տվյալներ և Անձնական Հաշիվն օգտագործելիս տրամադրեք Ձեր մասին վստահելի հավատարմագրեր, ինչպես նաև իրավաբանական անձի կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ վստահելի տվյալներ, եթե Հաճախորդը հանդես է գալիս նրանց անունից: Անհրաժեշտության դեպքում օգտվեք Կապալառուի վճարովի ծառայություններից՝ լրացրեք Հաճախորդի մասին լրացուցիչ տեղեկություններով ձևաթուղթ և վճարեք ծառայությունների համար՝ համաձայն https://qform.io/ կայքում տեղադրված Սակագների:

5.3.2. Անձնական հաշվում գործողություններ կատարել իրավաբանական անձի կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ անունից միայն այն դեպքում, եթե առկա է այդ անձանց կողմից տրված լիազորագիրը մինչև Անձնական հաշվում գործողությունների կատարման պահը: Իրավաբանական անձի կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ շահերը ներկայացնելու լիազորագիրը Հաճախորդը պետք է տրամադրի ոչ ուշ, քան 3 (երեք) աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուի հարցումն իր էլեկտրոնային փոստին ստանալու օրվանից:

5.3.3. Ապահովել գաղտնաբառի և Անձնական հաշվում պարունակվող տեղեկատվության անվտանգությունը: Անձնական հաշվից օգտվելիս, քանի դեռ Հաճախորդը չի ստացել տեղեկատվություն գաղտնիության ռեժիմի խախտման մասին, Անձնական հաշվի միջոցով կատարված և ուղարկված բոլոր գործողություններն ու փաստաթղթերը, նույնիսկ եթե այդպիսի գործողություններն ու փաստաթղթերը կատարվել և ուղարկվել են այլ անձանց կողմից, համարվում են կատարված: և ուղարկվել է Հաճախորդի կողմից: Այս դեպքում իրավունքներն ու պարտականությունները, ինչպես նաև պատասխանատվությունը բխում են Հաճախորդից:

5.3.4. Պատասխանատու լինել Անձնական հաշվի միջոցով կատարված բոլոր գործողությունների համար, որոնք կատարվել են Հաճախորդի Անձնական հաշվում գրանցվելուց հետո:

5.3.5. QForm ծրագրային արտադրանքի անվճար տարբերակն օգտագործելու դեպքում նշեք ձեզ որպես անձնական տվյալներ մշակող օպերատոր, ինչպես նաև որոշել անձնական տվյալների մշակման նպատակները, մշակման ենթակա անձնական տվյալների կազմը, անձնական տվյալների հետ կատարված գործողությունները (գործառնությունները): , նշելով անձնական տվյալների մշակման կանոնները, որոնք ընդունվել են Հաճախորդի կողմից իր գործունեության մեջ և կրում են օպերատորի բոլոր պարտավորությունները:

5.3.6. Ծրագրային արտադրանքի վճարովի տարբերակ օգտագործելու դեպքում QForm ծառայությունը չի հավաքում վեբ կայքի օգտատերերի մասին տեղեկատվություն, որը նախատեսված չէ Կապալառուի կողմից իր գործունեության մեջ ընդունված Անձնական տվյալների մշակման քաղաքականությամբ և հրապարակված է հանրային տիրույթում https: ://qform.io/.

5.3.7. Պատասխանատվություն կրել սույն Համաձայնագրով սահմանված պարտավորությունների ցանկացած խախտման, ինչպես նաև այդպիսի խախտումների բոլոր հետևանքների համար (ներառյալ ցանկացած կորուստ կամ վնաս, որը կարող է կրել Կապալառուն):

5.3.8. Մի օգտագործեք Անձնական Հաշվի ծառայությունները՝ գործող օրենսդրությանը հակասող գործողություններ կատարելու համար:

5.3.9. Անկախորեն վերահսկել Կապալառուի կողմից Պայմանագրում կատարված փոփոխությունները և միջոցներ ձեռնարկել դրանում պարունակվող պայմաններին համապատասխանելու համար:

5.4. Հաճախորդն իրավունք ունի.

5.4.1. Օգտագործեք անձնական հաշիվը սույն Համաձայնագրի պայմաններին համապատասխան:

 

6. Անձնական տվյալներ.

6.1. Հաճախորդը համաձայնում է Կապալառուի հետ Կայքում գրանցվելիս Հաճախորդի կողմից տրամադրված անձնական տվյալների ավտոմատացված և ոչ ավտոմատացված մշակման, ինչպես նաև անձնական հաշվի օգտագործման գործընթացում, ինչպես նաև անձնական տվյալների մշակման համար երրորդ կողմից: կողմերը Կապալառուի անունից:

6.2. Կապալառուն մշակում է անձնական տվյալները՝ համաձայն https://qform.io/ կայքում տեղադրված Անձնական տվյալների մշակման քաղաքականության:

6.3. Օպերատորը մշակում է անձնական տվյալները՝ համաձայն գործող օրենսդրության:

7. Պատասխանատվություն.

7.1. Հաճախորդը պատասխանատու է գաղտնաբառի մասին տեղեկատվության բացահայտման և Անձնական հաշվում պարունակվող տեղեկություններին երրորդ անձանց մուտքի համար:

7.2. Հաճախորդը պարտավորվում է փոխհատուցել Կապալառուին սույն Համաձայնագրի պահանջներին չկատարելու հետևանքով Կապալառուի կրած վնասները, ներառյալ պետական ​​մարմինների կողմից Կապալառուի վրա դրված պատասխանատվության չափը:

7.3. Կապալառուն պատասխանատվություն չի կրում Հաճախորդի հավատարմագրերի և գաղտնաբառի երրորդ անձանց բացահայտման հետևանքով Հաճախորդին պատճառված վնասների համար, որոնք առաջացել են Կապալառուի մեղքով: Եթե ​​Հաճախորդից բացի որևէ այլ անձ մուտք է գործել Անձնական հաշիվ՝ օգտագործելով Հաճախորդի Գաղտնաբառը, ապա այդպիսի անձի կողմից կատարված բոլոր գործողությունները կհամարվեն այս Հաճախորդի կողմից կատարված: Հաճախորդը բացառապես պատասխանատվություն է կրում Անձնական հաշվում իր կատարած բոլոր գործողությունների, ինչպես նաև Հաճախորդի գաղտնաբառով օգտագործող ցանկացած այլ անձի կողմից Անձնական հաշվում կատարված բոլոր գործողությունների համար:

7.4. Կապալառուն պատասխանատվություն չի կրում Անձնական Հաշվի գրանցման և օգտագործման արդյունքում Հաճախորդի կողմից երրորդ անձանց պատճառած վնասների համար:

7.5. Կապալառուն պատասխանատվություն չի կրում Պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման, ինչպես նաև հնարավոր կորուստների համար, ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով հետևյալի հետևանքով.

- Հաճախորդների անօրինական գործողությունները, որոնք ուղղված են տեղեկատվական անվտանգության կամ կայքի բնականոն գործունեության խախտմանը.

– Հաճախորդի սերվերի և Կապալառուի սերվերի միջև ինտերնետ կապի բացակայություն (հաստատման, դադարեցման և այլնի անհնարինություն).

- Հաճախորդների և (կամ) այլ անձանց գործողությունների (անգործության) հետ կապված այլ դեպքեր, որոնք ուղղված են Համաձայնագրի կնքման պահին գոյություն ունեցող ինտերնետի և (կամ) համակարգչային սարքավորումների օգտագործման հետ կապված ընդհանուր իրավիճակի վատթարացմանը, ինչպես նաև. Կապալառուի կայքին ուղղված ցանկացած այլ գործողություն.

– կանխարգելիչ/տեխնիկական աշխատանքների կատարում.

7.6. Կապալառուն իրավունք է վերապահում իր հայեցողությամբ, ինչպես նաև այլ օգտատերերից կամ երրորդ կողմերից սույն Համաձայնագրի Հաճախորդի կողմից խախտման վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալուց հետո ցանկացած պահի կասեցնել, սահմանափակել կամ դադարեցնել Հաճախորդի մուտքը դեպի Անձնական հաշիվ: ցանկացած պատճառով կամ առանց բացատրության, նախնական ծանուցմամբ կամ առանց դրա, առանց պատասխանատվություն կրելու որևէ վնասի համար, որը կարող է պատճառվել նման գործողությունների հետևանքով:

7.7. Կապալառուն իրավունք է վերապահում ջնջել Հաճախորդի անձնական հաշիվը և (կամ) կասեցնել, սահմանափակել կամ դադարեցնել Հաճախորդի մուտքը Կապալառուի կայքի ծառայություններից որևէ մեկին, եթե գտնում է, որ, իր կարծիքով, Հաճախորդը վտանգ է ներկայացնում Կապալառուի կայքի համար: կամ պատվիրատուի կողմից նշված անձանց, որոնց շահերը նա ներկայացնում է: Կայքի ադմինիստրացիան պատասխանատվություն չի կրում սույն պայմանի համաձայն կատարված տեղեկատվության ժամանակավոր արգելափակման կամ ջնջման կամ Հաճախորդի Անձնական Հաշվի (գրանցման դադարեցման) ջնջման համար: Հաճախորդի անձնական հաշիվը ջնջելը նշանակում է դրանում տեղադրված բոլոր տեղեկատվության ավտոմատ ջնջում: Անձնական հաշիվը ջնջելուց հետո Հաճախորդը կորցնում է մուտքի իրավունքը դեպի Անձնական հաշիվ:

7.8. Կողմերից ոչ մեկը պատասխանատվություն չի կրում իր պարտավորություններից որևէ մեկի լրիվ կամ մասնակի չկատարման համար, եթե ձախողումը հետևանք է այնպիսի հանգամանքների, ինչպիսիք են ջրհեղեղը, հրդեհը, երկրաշարժը, այլ բնական աղետները, պատերազմը կամ ռազմական գործողությունները և այլ ֆորսմաժորային հանգամանքներ, որոնք առաջացել են եզրակացությունից հետո: Համաձայնագրի համաձայն և անկախ Կողմերի կամքից:

8. Վեճերի լուծման կարգը

8.1. Հաճախորդի և Կապալառուի միջև Պայմանագրի կատարման հետ կապված վեճերի դեպքում Կողմերը կձեռնարկեն բոլոր միջոցները դրանք բանակցությունների միջոցով լուծելու համար: Բողոքների վեճերի լուծման ընթացակարգը պարտադիր է։ Կողմերն իրավունք ունեն պահանջներ ուղարկել Համաձայնագրում նշված էլեկտրոնային հասցեներին:

8.2. Կողմերի միջև բոլոր վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով:

 

9. Այլ պայմաններ.

9.1. Հաճախորդը համաձայնում է ստանալ տեղեկատվական և գովազդային հաղորդագրություններ, փաստաթղթեր և տեղեկատվություն իր բջջային հեռախոսահամարով և էլ.

9.2. Կապալառուի էլ.փոստի հասցեն, որին կարող են ուղարկվել պահանջ, հայտարարություն և այլն: [email protected] է, Հաճախորդի համար՝ Հաճախորդի կողմից Անձնական Հաշիվ մուտք գործելու ժամանակ նշված էլ.

9.3. Դատարանի կողմից Պայմանագրի ցանկացած դրույթի անվավեր կամ անիրագործելի ճանաչումը չի ենթադրում Համաձայնագրի այլ դրույթների անվավերություն:

9.4. Մնացած բոլոր առումներով, որոնք չեն կարգավորվում Համաձայնագրով, Կողմերն առաջնորդվում են գործող օրենսդրությամբ:

9.5. Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Հաճախորդի կողմից սույն առաջարկն ընդունելու պահից և կնքվում է անորոշ ժամկետով:

9.6. Եթե ​​գրանցումից հետո Հաճախորդը կամ այն ​​անձը, որի շահերը ներկայացնում է Հաճախորդը, համաձայն չէ սույն Համաձայնագրի պայմաններին կամ Կապալառուի կողմից կայքում հրապարակված նոր խմբագրությամբ Պայմանագրի պայմաններին, նա պետք է. կապալ Կապալառուի հետ 9.2 կետում նշված հասցեով: սույն Համաձայնագրի՝ արգելափակելու Հաճախորդի Անձնական Հաշիվը: Հակառակ դեպքում, Հաճախորդի կողմից Կայքի շարունակական օգտագործումը նշանակում է, որ Հաճախորդը կամ այն ​​անձը, ում շահերը ներկայացնում է Հաճախորդը, համաձայն է Համաձայնագրի պայմաններին:

9.7. Սույն Համաձայնագրով չկարգավորված հարցերը լուծվում են օրենքով սահմանված կարգով:

9.8. Հաճախորդը հաստատում է, որ կարդացել է Պայմանագրի բոլոր դրույթները, հասկանում և ընդունում է դրանք: