Լիցենզային պայմանագիր

Սույն փաստաթուղթը հրապարակային առաջարկ է՝ «Կուֆորմ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության միջև լիցենզային պայմանագիր (այսուհետ՝ Պայմանագիր) կնքելու առաջարկ INN 5609196302, հասցե՝ Օրենբուրգի մարզ, քաղ. Օրենբուրգ քաղաք, Օրենբուրգ, փ. Բերեզկա, Դ. 2/5, սեն. 18 (այսուհետ՝ Հեղինակային իրավունքի սեփականատեր), ի դեմս տնօրեն Ալեքսանդր Օլեգովիչ Զուևի, որը գործում է կանոնադրության հիման վրա, և ձեր կողմից (այսուհետ՝ լիցենզավորված) սույն առաջարկով սահմանված պայմաններով՝ առանց որևէ փոփոխության կամ լրացման։ . Պայմանագրի պայմանների անվերապահ ընդունումը և դրա ուժի մեջ մտնելը Կայքում գրանցումն է, Լիցենզիայի վճարի վճարումը և ծրագրաշարի տեղադրումը (առանց պատճենահանման հնարավորության):

1. Պայմանագրում օգտագործվող տերմիններն ու սահմանումները.

Կողմերը որոշել են, որ Պայմանագրում օգտագործվող տերմինները կունենան հետևյալ իմաստները.

1.1. Կայքը ինտերնետային ռեսուրս է, որը գտնվում է https://ru.qform.io/ տիրույթի հասցեում , որը պատկանում և կառավարվում է Հեղինակային իրավունքի իրավատիրոջ կողմից:

1.2. Լիցենզավորված անձի կայքը Լիցենզավորված անձի ինտերնետային ռեսուրսն է, որը հասանելի է ինտերնետի միջոցով, որի վրա տեղադրված է QForm Software Product-ը:

1.3. Ծրագրային ապահովում՝ համակարգչային ծրագիր (համակարգչային ծրագրերի մի շարք) «QForm Service» ընդհանուր անվան տակ, որի բացառիկ իրավունքը պատկանում է հեղինակային իրավունքի սեփականատիրոջը, որի գործառական նկարագրությունը և հնարավորությունները նշված են կայքում: https://ru.qform.io/ . Ծրագիրը թույլ է տալիս Հաճախորդին ստեղծել մարքեթինգային հարցումներ և վիդեո բովանդակություն՝ Հաճախորդի կայքի օգտատերերի կարիքները պարզաբանելու և հաճախորդի կողմից առաջարկվող ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների շարքին ծանոթացնելու, ինչպես նաև օգտվողների համար կոնտակտային տվյալներ ստանալու համար, և տեղադրել դրանք Հաճախորդի կայքում (այսուհետ՝ QForm ծառայություն): Ծրագրային ապահովման հասանելիությունը տրամադրվում է ձեր Անձնական հաշվի միջոցով Կայքում գրանցման ընթացակարգն ավարտելուց հետո:

1.4. Հեղինակային իրավունքի սեփականատեր - «Կուֆորմ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն, որը ծրագրային ապահովման բացառիկ իրավունքի սեփականատերն է:

1.5. Լիցենզավորված անձ - իրավաբանական անձ, անհատ ձեռնարկատեր, ֆիզիկական անձ, ով ընդունել է սույն Համաձայնագրի պայմանները, ում իրավունք է տրվում օգտագործել Ծրագրաշարը Հեղինակային իրավունքի սեփականատիրոջ կողմից պարզ (ոչ բացառիկ) լիցենզիայի պայմաններով` սույն Համաձայնագրի սահմաններում: սույն Համաձայնագիրը:

1.6. Համաձայնագիր - սույն լիցենզային պայմանագիրն իր բոլոր հավելվածներով (լրացումներով):

1.7. Սակագին - Կայքում նշված Պայմանագրի համաձայն Ծրագրին հասանելիություն ապահովելու համար դրամական կամ այլ համարժեքով արտահայտված պարամետրերի մի շարք:

1.8. Ծրագրային ընտրանքներ ՝ համապատասխան ծրագրային մոդուլների գործառույթներ, որոնց օգտագործման իրավունքը լիցենզավորված անձին տրված է Անձնական հաշվում տրված Լիցենզիայի գնման կարգի համաձայն:

1.9. Լիցենզիա - պարզ (ոչ բացառիկ) լիցենզիա - Լիցենզավորված անձի կոնկրետ կայքի համար Պայմանագրով նախատեսված պայմաններով ծրագրաշարն օգտագործելու իրավունք: Մշտական լիցենզիա նշանակում է պարզ (ոչ բացառիկ) լիցենզիա Ծրագրի բացառիկ իրավունքի ողջ տևողության համար:

1.10. Լիցենզիայի վճար – վճար, որը վճարվում է Լիցենզավորված անձի կողմից Հեղինակային իրավունքի սեփականատիրոջը՝ սույն Համաձայնագրի ներքո Ծրագրային ապահովման լիցենզիա տրամադրելու համար: Լիցենզավորված անձը կարող է դիտել Լիցենզիայի վճարի հաշվարկը https://ru.qform.io/ կայքում :

1.11. Տարածք - տարածք, որի շրջանակներում Լիցենզավորված անձը իրավունք ունի օգտագործել Ծրագրաշարը Համաձայնագրի պայմաններին համապատասխան:

1.12. Անձնական հաշիվ – Լիցենզավորված անձի բաժին, որը հասանելի է միայն Լիցենզավորված անձի կողմից նշված մուտքի և գաղտնաբառի մուտքագրման միջոցով՝ սույն Համաձայնագրի կնքումից հետո, որը գտնվում է կայքում:

1.13. Ընդունման և փոխանցման վկայական – ակտ, որը հավաստում է սույն Համաձայնագրով լիցենզավորված անձին Լիցենզիայի տրամադրումը: Փոխանցման և ընդունման վկայականը լիցենզավորված անձին փոխանցելու ամսաթիվը համարվում է Անձնական հաշվում փոխանցման և ընդունման վկայականի տեղադրման ամսաթիվը:

1.14. Ծրագրային ապահովման թարմացում ՝ հեղինակային իրավունքի սեփականատիրոջ կողմից մշակված ծրագրաշարի ընթացիկ տարբերակի բարելավումներ՝ դրա անխափան շահագործումն ապահովելու, թերությունները վերացնելու և ծրագրաշարի ընթացիկ տարբերակի արդիականացման նպատակով:

1.15. Լրացուցիչ ծրագրակազմ – լրացուցիչ ծրագրային բաղադրիչներ և ծրագրային լուծումներ, որոնք տրամադրվում են հեղինակային իրավունքի սեփականատիրոջ կողմից, որոնք ընդլայնում են Ծրագրաշարի գործառույթը, որը կարող է օգտագործվել ինչպես Ծրագրաշարի հետ միասին, այնպես էլ դրանից անկախ, և որոնց օգտագործումը կարող է պահանջել առանձին լիցենզիա կամ գնել: գործող լիցենզիայի երկարաձգում: Լրացուցիչ ծրագրակազմը տրամադրվում է Կայքում համապատասխան բաժնում նշված լրացուցիչ ծրագրակազմի տրամադրման պայմաններին և պայմաններին համապատասխան:

1.16. Հաշվետու ժամանակաշրջան ` մեկ օրացուցային ամսվան հավասար ժամանակաշրջան: Օգտագործվում է որպես հաշվապահական հաշվառման միավոր իրավական և հաշվետվական փաստաթղթերի ձևավորման մեջ:

1.17. Ռուսաստանի Դաշնության Քաղաքացիական օրենսգիրք - Ռուսաստանի Դաշնության Քաղաքացիական օրենսգիրք:

1.18. Գործակալը Հեղինակային իրավունքի սեփականատիրոջ կողմից լիազորված անձ է` փնտրելու և ներգրավելու լիցենզավորված անձանց սույն Համաձայնագրի պայմաններով, կնքելու լիցենզային պայմանագրեր այդպիսի անձանց հետ, նրանց համար հաշիվ-ապրանքագրեր տրամադրելու, Լիցենզիայի վճար վճարելու պարտավորությունների կատարմանը, ինչպես նաև կատարել այլ Հեղինակային իրավունքի սեփականատիրոջ և Գործակալի միջև կնքված համապատասխան գործակալության պայմանագրում նշված հրահանգները: Սույն Համաձայնագրում օգտագործվող այլ տերմիններն օգտագործվում են այն իմաստով, որով դրանք օգտագործվում են Ռուսաստանի Դաշնության օրենսդրության և այլ կանոնակարգերի մեջ:

2. Համաձայնագրի առարկա

2.1. Հեղինակային իրավունքի սեփականատերը, պարզ (ոչ բացառիկ) լիցենզիայի պայմանների համաձայն, իրավունք է տալիս օգտագործել ծրագրաշարը Ռուսաստանի Դաշնության Քաղաքացիական օրենսգրքի 1280-րդ հոդվածի դրույթներին համապատասխան, ներառյալ ծրագրակազմի վերարտադրումը ինտեգրման միջոցով: այն լիցենզավորված անձի կայքէջում (այսուհետ՝ Լիցենզիա): Լիցենզավորված անձին կարող է տրվել նաև պարզ (ոչ բացառիկ) լիցենզիայի պայմաններով Լրացուցիչ Ծրագրային ապահովման օգտագործման իրավունք սույն Համաձայնագրի պայմաններով և Կայքում համապատասխան բաժնում նշված Լրացուցիչ Ծրագրաշարի տրամադրման պայմաններով:

2.2. Համապատասխան Սակագնի պայմաններով Լիցենզիայի գնման պատվերը Լիցենզավորված անձը կատարում է Անձնական հաշվի միջոցով, որի մուտքը Լիցենզավորված անձին տրամադրվում է կայքում գրանցվելուց կամ թույլտվությունից հետո՝ օգտագործելով հեղինակային իրավունքի սեփականատիրոջ ավտոմատացված համակարգը: Կայք.

2.3. Ծրագրաշարի անվանումը, որի համար տրամադրվելու է Լիցենզիան, Լիցենզիայի գործողության ժամկետը և Լիցենզիայի վճարի չափը նշված են Կայքում Լիցենզավորված անձի կողմից ընտրված Սակագնում:

2.4. Լիցենզիան տրվում է Լիցենզավորված անձին առանց Սակագնի գործողության ընթացքում ենթալիցենզիաներ տրամադրելու իրավունքի:

2.5. Լիցենզիան ուժի մեջ է մտնում Լիցենզիայի վճարը Հեղինակային իրավունքի սեփականատիրոջ ընթացիկ հաշվին ստանալու օրվանից և գործում է Լիցենզավորված անձի կողմից ընտրված Սակագնի տևողության համար: Լիցենզիայի գործողության ժամկետը ավտոմատ կերպով երկարաձգվում է Լիցենզավորված անձի կողմից 5-րդ բաժնի և սույն Համաձայնագրի այլ դրույթների կարգով և պայմաններով վճարվող հետագա Սակագնի տևողության համար, անսահմանափակ թվով անգամներ: Եթե Լիցենզավորված անձի կողմից վճարված վերջին Սակագնի գործողության ժամկետի ավարտին Լիցենզավորված անձը չի վճարում նոր Սակագնի համար լիցենզիայի վճարը, ապա Լիցենզիան կասեցվում է մինչև նոր Սակագնի համար համապատասխան Լիցենզային վճարի վճարումը:

2.6. Կողմերը պայմանավորվել են, որ ծրագրաշարի ճիշտ աշխատանքի (գործարկման) համար անհրաժեշտ է Լիցենզառուի սարքը և/կամ սերվերը միացնել ինտերնետին։

2.7. Կողմերը հստակ գիտակցում են, որ սույն Համաձայնագրով Հեղինակային իրավունքի սեփականատերը Լիցենզավորված անձին իրավունք է տալիս օգտագործել Ծրագրաշարը Սակագին և Համաձայնագրին համապատասխան, և Լիցենզառուն պարտավորվում է վճարել ընտրված Սակագինով նախատեսված լիցենզիայի վճարը տրված իրավունքի համար: , անկախ Ծրագրաշարի իրական օգտագործումից:

2.8. Ծրագրային ապահովման լիցենզիան կիրառվում է նաև Հեղինակային իրավունքի սեփականատիրոջ կողմից մշակված Ծրագրային թարմացումների վրա՝ Ծրագրաշարի ընթացիկ տարբերակը բարելավելու նպատակով՝ ապահովելու դրա անխափան աշխատանքը, վերացնելու թերությունները և արդիականացնելու Ծրագրաշարի ընթացիկ տարբերակի աշխատանքը, ինչպես նաև լրացուցիչ բաղադրիչները, որոնք կարող են տրամադրվել կամ մուտք գործելը կարող է տրամադրվել հեղինակային իրավունքի սեփականատիրոջ կողմից, եթե այդպիսի թարմացումների, հավելումների, լրացուցիչ բաղադրիչների օգտագործման իրավունքը չի փոխանցվում հեղինակային իրավունքի սեփականատիրոջ և լիցենզավորված անձի միջև կնքված անկախ համաձայնագրերի հիման վրա (օրինակ՝ կապված Ծրագրային ապահովման թարմացումները տրամադրվում են վճարի դիմաց, որը լիցենզավորված անձը կարող է ընտրել կայքում):

2.9. Կողմերը սույնով որոշում են, որ հեղինակային իրավունքի սեփականատերը չի երաշխավորում Ծրագրի համապատասխանությունը Հաճախորդի և (կամ) երրորդ կողմերի ակնկալիքներին և (կամ) ներկայացուցչություններին:

3. Ծրագրային ապահովման թարմացում

3.1. Հեղինակային իրավունքի սեփականատերը կարող է պարբերաբար թողարկել ծրագրային ապահովման թարմացումներ, որոնց տեղադրումը թույլ է տալիս վերացնել ծրագրաշարի շահագործման մեջ հայտնաբերված սխալները, ընդլայնել դրա ֆունկցիոնալությունը և այլն:

3.2. Ծրագրային ապահովման թարմացումների ներբեռնումն ու տեղադրումն իրականացվում է ավտոմատ կերպով (եթե սույն Համաձայնագրով այլ բան նախատեսված չէ), պայմանով, որ Լիցենզավորված անձի սերվերը, որի վրա տեղադրված է ծրագրաշարը, միացված է ինտերնետին:

3.3. Ծրագրային ապահովման բոլոր թարմացումները հասանելի են ներբեռնման համար Լիցենզավորված անձի կողմից ընտրված ծրագրաշարի օգտագործման ողջ ժամանակահատվածում (Լիցենզիայի փաթեթի ժամկետը), բացառությամբ այն դեպքերի, երբ Հեղինակային իրավունքի սեփականատիրոջ կողմից իր հայեցողությամբ այլ ժամկետ չի սահմանվել:

3.4. Լիցենզավորված անձի կողմից հավերժական լիցենզիայի պայմաններով գնված ծրագրային ապահովման թարմացումները տրամադրվում են հավելյալ վճարի դիմաց՝ Կայքում նշված Սակագներին համապատասխան:

3.5. Այն դեպքում, երբ Լիցենզավորված անձը մտադիր է գնել Ծրագրային ապահովման թարմացումներ, օգտագործման իրավունքը, որը տրված է Լիցենզավորված անձին մշտական լիցենզիայի պայմաններով, Լիցենզավորված անձը պետք է վճարի Ծրագրային ապահովման թարմացումների համար գնման օրվանից 5 (հինգ) աշխատանքային օրվա ընթացքում: .

3.6. Ծրագրային ապահովման թարմացումների արժեքը, որոնք գնվում են Լիցենզավորված անձի կողմից Լիցենզիայի հետ միասին Սակագնի գործողության ընթացքում, ներառված են այդ Սակագնի արժեքի մեջ:

3.7. Լրացուցիչ Ծրագրաշարի թարմացումն իրականացվում է Լրացուցիչ Ծրագրաշարի տրամադրման պայմաններին համապատասխան կամ Կողմերի կողմից առանձին համաձայնեցված է (այդ թվում՝ էլ. փոստով):

4. Կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները

4.1. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է.

4.1.1. չօգտագործել Ծրագրաշարը այն ձևով և/կամ եղանակներով, որոնք նրան չեն տրամադրել Հեղինակային իրավունքի սեփականատիրոջ կողմից Համաձայնագրով.

4.1.2. չտրամադրել մուտք դեպի ծրագրակազմ երրորդ կողմերին: Եթե ծրագրաշարը տեղադրված է Լիցենզավորված անձի սարքի և/կամ սերվերի վրա, Լիցենզառուն պարտավորվում է ապահովել ծրագրաշարի անվտանգությունը, ինչպես նաև ապահովել, որ ծրագրակազմը հասանելի չէ երրորդ անձանց: Հեղինակային իրավունքի սեփականատերը պատասխանատվություն չի կրում Լիցենզավորված անձին պատճառված ուղղակի կամ անուղղակի վնասի համար, որը բխում է Լիցենզավորված անձի ծրագրակազմ, սարք/սերվեր երրորդ անձանց չարտոնված մուտքից, ներառյալ նույնականացման տվյալների օգտագործումը (մուտք և գաղտնաբառ, որը տրամադրվել է Լիցենզառուին Հեղինակային իրավունքի սեփականատիրոջ կողմից: մուտք գործել Անձնական հաշիվ): Սույն Համաձայնագրի դադարեցման դեպքում լիցենզավորված անձը պարտավոր է 3 (երեք) օրացուցային օրվա ընթացքում հեռացնել Ծրագրաշարն իր բոլոր սարքերից/սերվերներից.

4.1.3. ապահովել կայուն կապ այն սարքի և/կամ սերվերի ինտերնետին, որի վրա տեղադրված է ծրագրակազմը՝ ապահովելու Հեղինակային իրավունքի սեփականատիրոջ՝ սույն Համաձայնագրի պայմաններին համապատասխանելու ունակությունը: Եթե չկա միացում սարքի և/կամ սերվերի ինտերնետին, որի վրա տեղադրված է ծրագրաշարը, Հեղինակային իրավունքի սեփականատերը պատասխանատվություն չի կրում Պայմանագրով նախատեսված իր պարտավորությունները չկատարելու համար.

4.1.4. վճարել լիցենզիայի վճարը անհապաղ և ամբողջությամբ՝ համաձայն Պայմանագրի պայմանների.

4.1.5. առանց պատշաճ կատարման և համաձայն Լիցենզառուի օրենսդրական ցուցումների և (կամ) իրավասու մարմնի պահանջի (պահանջ, հրաման և այլն), որևէ մեկին մի փոխանցեք երրորդ անձանց անձնական տվյալները, որոնք նրան հայտնի են դարձել ընթացքում: ծառայությունների մատուցումը:

4.2. Լիցենզավորված անձը իրավունք ունի.

4.2.1. օգտագործել Համաձայնագրի համաձայն Ծրագրային ապահովումը.

4.2.2. վերարտադրել ծրագրային ապահովումը իրեն պատկանող սարքերում և/կամ սերվերներում, վեբկայքում, մեկ Պայմանագրով Լիցենզավորված անձի մեկ կայքէջում ծրագրային ապահովման ոչ ավելի, քան մեկ օրինակի չափով:

4.3. Հեղինակային իրավունքի սեփականատերը պարտավոր է.

4.3.1. Լիցենզավորված անձին տրամադրել Ծրագրաշարը (Լիցենզիան) օգտագործելու իրավունք՝ սույն Համաձայնագրով և դրա Հավելվածներով նախատեսված չափով և ժամկետներում.

4.3.2. ծանուցել Լիցենզավորված անձին՝ Կայքում տեղադրելով տեղեկատվական հաղորդագրություն Ծրագրաշարի գործունեության մեջ անսարքությունների մասին.

4.3.3. Լիցենզավորված անձին տրամադրել Ծրագրաշարի հասանելիություն Համաձայնագիրը կնքելուց և Լիցենզիայի վճարը վճարելուց հետո.

4.3.4. Վերբեռնեք Անձնական հաշվում Հեղինակային իրավունքի սեփականատիրոջ կողմից ստորագրված փոխանցման և ընդունման վկայականը, որը հաստատում է, որ Լիցենզավորված անձին տրվել է Ծրագրաշարի (Լիցենզիա) օգտագործման իրավունք՝ լիցենզիայի վճարը ստանալուց և Լիցենզավորված անձին Ծրագրային ապահովման առաջին մուտքը ապահովելուց հետո: Երբ Լիցենզավորված անձը գնում է լրացուցիչ (նոր) Սակագներ մեկ պայմանագրի շրջանակներում, նոր փոխանցման և ընդունման վկայականի ստորագրումը չի պահանջվում Լիցենզավորված անձին ավտոմատ կերպով օգտագործելու իրավունքը՝ երկարաձգելով դրա վավերականությունը լրացուցիչ (նոր) Սակագների վրա. եթե այլ բան լրացուցիչ համաձայնեցված չէ Կողմերի կողմից:

4.4. Հեղինակային իրավունքի իրավատերն իրավունք ունի.

4.4.1. Ծրագրաշարի գործունեությունը պահպանելու համար համաձայնագրեր կնքեք երրորդ կողմերի հետ՝ միաժամանակ պատասխանատու լինելով Լիցենզառուի առջև նման երրորդ կողմերի կողմից Պայմանագրի պայմանների կատարման համար.

4.4.2. կատարել Ծրագրային ապահովման թարմացումներ՝ պայմանով, որ Ծրագրի թարմացված տարբերակի մուտքը Լիցենզառուին կտրամադրվի ավտոմատ կերպով՝ առանց (առանց) հավելյալ վճարման, եթե այլ բան նախատեսված չէ սույն Համաձայնագրով կամ սակագնով.

4.4.3. պահանջել լիցենզավորված անձից տրամադրել սույն Համաձայնագրի կատարման համար անհրաժեշտ տեղեկատվություն.

4.4.4. ժամանակին ստանալ Լիցենզիայի վճարը Պայմանագրով լիցենզիայի տրամադրման համար.

4.4.5 Այն դեպքերում, երբ Պայմանագրում և (կամ) դրա Հավելվածներում ուղղակիորեն հակառակը նախատեսված չէ, միակողմանիորեն, դատարանից դուրս որոշեք Պայմանագրի պայմանները (վարքագծի կանոնները), որոնք կարգավորում են Համաձայնագրի կողմերի հարաբերությունները. ստեղծված իրավիճակը։ Այս ձևով ստեղծված պայմանագրի պայմանը պարտադիր կլինի Պայմանագրի կողմերի համար, կարծես այն ի սկզբանե նախատեսված է եղել հենց Համաձայնագրով (կամ) կողմերը հետագայում կնքել են Համաձայնագրի համար անհրաժեշտ լրացուցիչ համաձայնագիր.

4.4.6 Այն դեպքերում, երբ Պայմանագրով ուղղակիորեն նախատեսված չեն ծառայությունների որակի գնահատման օբյեկտիվ չափանիշներ, միակողմանիորեն, արտադատական կարգով որոշեք ծառայությունների որակը, Համաձայնագրի պայմաններին համապատասխանությունը, ընդունելիությունը, ողջամտությունը, բավարարությունը և այլն:

5. Համաձայնագրով նախատեսված լիցենզիայի վճար և վճարման կարգ

5.1. Համաձայնագրով Ծրագրային ապահովման լիցենզիա տրամադրելու համար լիցենզիայի վճարի չափը հաշվարկվում է Սակագների, Կայքում Լիցենզառուի կողմից ինքնուրույն ընտրված պարամետրերի, ինչպես նաև Լիցենզավորված անձի կողմից ինքնուրույն սահմանված և Կողմերի համաձայնեցված այլ տվյալների հիման վրա:

5.2. Արտոնագրողն իրավունք ունի փոխել սակագինը կայքում նշված պայմաններով:

5.3. Լիցենզիայի վճարը լիցենզավորված անձի կողմից փոխանցվում է Հեղինակային իրավունքի սեփականատիրոջ բանկային հաշվին, որը նշված է Հեղինակային իրավունքի սեփականատիրոջ կողմից թողարկված և Լիցենզավորված անձի անձնական հաշվի միջոցով ուղարկված հաշիվ-ապրանքագրում` համաձայն սույն Համաձայնագրի 5.4 կետի:

5.4. Համաձայնագրով նախատեսված լիցենզիայի վճարի վճարումն իրականացվում է Լիցենզառուի կողմից հետևյալ եղանակներից մեկով, որի ընտրությունը կատարում է Լիցենզառուն.

5.4.1. Լիցենզիայի վճարն ամբողջությամբ վճարելով Պայմանագրի ամբողջ ժամկետի համար միաժամանակ («հավերժ լիցենզիա»).

5.4.2. Ընտրված Սակագնի գործողության ողջ ժամանակահատվածի համար լիցենզիայի վճարն ամբողջությամբ վճարելով.

5.4.3. Սակագնի գործողության ժամկետի ընթացքում յուրաքանչյուր Հաշվապահական Ժամանակաշրջանի մեկնարկից առաջ 5 (հինգ) աշխատանքային օրվա ընթացքում համապատասխան Սակագինով սահմանված չափով ամսական հավասար վճարումներ կատարելով: Այս դեպքում առաջին Հաշվետու ժամանակաշրջանի համար վճարումն իրականացվում է Լիցենզառուի կողմից սույն Համաձայնագրի ձևավորման հետ միաժամանակ թողարկված հաշիվ-ապրանքագրի հիման վրա կամ միջոցների փոխանցման միջոցով՝ օգտագործելով հատուկ ձև, որը Լիցենզառուն մուտք է գործում Կայքից:

5.5. Լիցենզավորված անձը ներկայացված տարբերակներից ինքնուրույն է ընտրում վճարման կարգը: Ավտոմատ վճարման գործառույթն ընտրելիս վճարը գանձվում է Լիցենզառուի հաշվից ընտրված սակագնով սահմանված չափով և ժամկետից հետո: Ավտոմատ վճարման գործառույթները (վճարման ավտոմատ նորացում) շարունակում են գործել այնքան ժամանակ, քանի դեռ լիցենզավորված անձը չի անջատել այս գործառույթը անձնական հաշվում: Ավտոմատ վճարման գործառույթը ժամանակին չանջատելը հիմք չէ դեբետագրված միջոցները լիցենզավորված անձին վերադարձնելու համար:

5.6. Համաձայնագրով Սակագինը վճարելու պահին Լիցենզիայի վճարը ճիշտ հաշվառելու համար վճարման նպատակը պետք է նշի Լիցենզավորված անձի անունը և նրա տվյալները, վճարումը նույնացնող հաշվի համարը: Լիցենզավորված անձը վճարման փաստաթղթում պետք է մուտքագրի վճարման նպատակով իրեն տրված հաշիվ-ապրանքագրում նշված ճշգրիտ տվյալները: Սույն կետում թվարկված տվյալների բացակայության կամ սխալ մատնանշման դեպքում Հեղինակային իրավունքի սեփականատերն իրավունք ունի ենթադրելու, որ վճարման պարտավորությունները պատշաճ կերպով չեն կատարվել Լիցենզավորված անձի կողմից: Հեղինակային իրավունքի սեփականատերը պատասխանատվություն չի կրում այն կորուստների համար, որոնք կարող են առաջանալ Լիցենզավորված անձին կամ երրորդ անձանց վճարման նպատակի սխալ մատնանշման դեպքում: Լիցենզիայի վճարի առցանց վճարման դեպքում, որն իրականացվում է Լիցենզավորված անձի աշխատակցի/ներկայացուցիչի կողմից Օգտատիրոջ անձնական հաշվում, Լիցենզավորված անձը պատասխանատվություն է կրում այդ աշխատակցի/ներկայացուցիչի գործողությունների համար և երաշխավորում է, որ վճարման նպատակը ցույց կտա. Հեղինակային իրավունքի սեփականատիրոջ կողմից լիցենզավորված անձին տրված հաշիվ-ապրանքագրի համարը և ամսաթիվը, կամ Լիցենզավորված անձի անվանումը և սույն Համաձայնագրի համարը: Հետագայում վճարման նույնացուցիչը կլինի լիցենզավորված անձին տրված հաշիվ-ապրանքագրի համարը:

5.7. Վճարման պարտավորությունները լիցենզավորված անձի կողմից համարվում են կատարված՝ հեղինակային իրավունքի սեփականատիրոջ ընթացիկ հաշվին համապատասխան գումարի ստացման օրվանից:

5.8. Լիցենզավորված անձը համաձայնում է, որ եթե Հեղինակային իրավունքի սեփականատերը կատարել է Պայմանագրով նախատեսված իր պարտավորությունները, ապա Լիցենզավորված անձի կողմից Համաձայնագրով վճարված Լիցենզիայի վճարը ոչ մի դեպքում չի վերադարձվի:

6. Վեճերի լուծում. Պատասխանատվություն

6.1. Սույն Համաձայնագրով կամ դրա հետ կապված հարցերի շուրջ Կողմերի միջև տարաձայնությունների և վեճերի առկայության դեպքում Կողմերը կձեռնարկեն բոլոր միջոցները դրանք բանակցությունների միջոցով լուծելու համար:

6.2. Կողմերի միջև չլուծված բոլոր վեճերը ենթակա են քննարկման Օրենբուրգի շրջանի արբիտրաժային դատարանի կողմից:

6.3. Հեղինակային իրավունքի սեփականատերը ոչ մի դեպքում պատասխանատվություն չի կրում կորցրած շահույթի, Լիցենզավորված անձի կողմից Ծրագրաշարի հետ աշխատելիս կրած ուղղակի կամ անուղղակի վնասների, ինչպես նաև Ծրագրի Լիցենզիայի չեղյալ հայտարարման (սույն Համաձայնագրի դադարեցման) հետ կապված կորուստների համար: Հեղինակային իրավունքի սեփականատերը չի երաշխավորում սխալների բացակայությունը կամ դրանց ուղղումը: Ծրագրային ապահովումը տրամադրվում է իր սկզբնական տեսքով, որը գոյություն ունի սույն Համաձայնագրի կնքման ամսաթվի դրությամբ:

6.4. Լիցենզավորված անձը լիովին ստանձնում է ծրագրաշարի օգտագործման հետևանքների ռիսկը, ներառյալ դրանց փոխազդեցությունը սարքի և/կամ սերվերի, Լիցենզառուի կայքում տեղադրված այլ ծրագրերի հետ, և համաձայնում է, որ ծրագրաշարի օգտագործման արդյունքը կարող է չհամապատասխանել Լիցենզառուի ակնկալիքներին:

6.5. Հեղինակային իրավունքի սեփականատերը ոչ մի դեպքում պատասխանատվություն չի կրում որևէ վնասի կամ կորստի համար (ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով կորցրած շահույթով, գաղտնի կամ այլ տեղեկատվության կորստի հետևանքով առաջացած վնասներով), որոնք առաջացել են Ծրագրաշարի օգտագործման կամ օգտագործման անկարողության հետ կապված, ներառյալ՝ Ծրագրաշարի շահագործման ձախողման դեպքում, նույնիսկ եթե Լիցենզավորված անձը ծանուցում է տվել նման վնասի և/կամ կորուստների հավանականության մասին:

6.6. Հեղինակային իրավունքի սեփականատերը պատասխանատվություն չի կրում որևէ անձի առջև երրորդ անձանց ապօրինի գործողությունների, ժամանակավոր տեխնիկական խափանումների և Ծրագրաշարի շահագործման մեջ ընդհատումների համար, որոնք առաջացել են կապի գծերի հետ կապված խնդիրների, նմանատիպ այլ խափանումների, ինչպես նաև սարքավորումների անսարքությունների համար, որոնցով Ծրագրաշարը է օգտագործվում.

6.7. Լիցենզավորված անձի կողմից սույն Համաձայնագրում նշված ֆինանսական պարտավորությունների չկատարման կամ ժամանակին չկատարման դեպքում Հեղինակային իրավունքի իրավատերն իրավունք է վերապահում Լիցենզավորված անձից պահանջել տույժ վճարել 0,1%-ի (մեկ տոկոսի մեկ տասներորդը) չափով: պարտքի գումարը վճարման ուշացման յուրաքանչյուր օրվա համար:

6.8. Կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից սույն պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար, պայմանով, որ պատշաճ կատարումը անհնար է դառնում ֆորսմաժորային, այն է՝ արտակարգ և անխուսափելի հանգամանքների (ֆորսմաժոր)՝ հրդեհ, ջրհեղեղ, երկրաշարժ: այլ բնական երևույթներ, ինչպես նաև օրենսդրական և (կամ) ենթաօրենսդրական ակտերի հրապարակում, և այլ հանգամանքներ, որոնք դուրս են Կողմերի վերահսկողությունից և ենթադրում են էական փոփոխություն այն պայմաններից, որոնցից կողմերը ելնել են սույն Համաձայնագիրը կնքելիս, ներառյալ ռազմական գործողությունները. Ռուսաստանի Դաշնության տարածքը.

6.9. 6.8 կետում նշված ֆորսմաժորային հանգամանքների դեպքում. Համաձայնագրի, դրանցից տուժած Կողմը պարտավոր է այդ մասին ծանուցել մյուս Կողմին դրանց առաջացման օրվանից ոչ ուշ, քան 5 (հինգ) օրացուցային օրվա ընթացքում: Ֆորսմաժորի փաստը հաստատվում է համապատասխան իրավասու մարմնի փաստաթղթով:

6.10. Լիցենզավորված անձը պատասխանատու է օգտանունի և գաղտնաբառի անվտանգության համար, ներառյալ սույն Համաձայնագրում իր կողմից նշված էլփոստի հասցեի իսկությունը և պատկանելիության երաշխիքը, ինչպես նաև այն ամենի համար, ինչ արվելու է Օգտատիրոջ անձնական հաշվում՝ թույլտվությունից հետո՝ օգտագործելով նրա օգտանունը և գաղտնաբառը։ Եթե մուտքը և (կամ) գաղտնաբառը փոխանցվում են երրորդ կողմին, ապա Լիցենզավորված անձը կրում է ողջ պատասխանատվությունը երրորդ կողմի գործողությունների համար, կարծես դա իր սեփականն է: Կողմերը ճանաչում են Լիցենզավորված անձի մուտքի և գաղտնաբառի օգտագործմամբ կատարված բոլոր գործողությունները որպես Լիցենզավորված անձի կողմից կատարված գործողություններ:

6.11. Եթե Լիցենզավորված անձի գործողությունների արդյունքում դատական ակտով Հեղինակային իրավունքի սեփականատիրոջ վրա դրվում է երրորդ անձանց օգտին որևէ գումար վճարելու պարտավորություն, ապա Լիցենզավորված անձը պարտավոր է դատական ակտն ուժի մեջ մտնելուց անմիջապես հետո փոխհատուցել Հեղինակային իրավունքի սեփականատիրոջը նման վճարումների գումարների համար, Հեղինակային իրավունքի սեփականատիրոջ կողմից դատական վարույթին մասնակցելու հետ կապված բոլոր ծախսերը (ներառյալ փաստաբաններին, փորձագետներին վարձատրության վճարման ծախսերը, ինչպես նաև հայցվորին փոխհատուցելու ծախսերը. պետական տուրք), ինչպես նաև այլ կորուստներ:

6.12. պարբերություններով նախատեսված պարտականությունները չկատարելու (ոչ պատշաճ կատարման) համար. 4.1.1., 4.1.2. սույն Համաձայնագրով լիցենզավորված անձը պատասխանատվություն է կրում Հեղինակային իրավունքի սեփականատիրոջ և/կամ երրորդ անձանց կողմից կրած բոլոր կորուստների (վնասի և կորցրած շահույթի), ծախսերի և ծախսերի փոխհատուցման տեսքով:

6.13. Լիցենզավորված անձի դեմ ծրագրային ապահովման նկատմամբ հեղինակային իրավունքի և երրորդ կողմերի այլ պահանջների առկայության դեպքում, որոնք առաջացել են հեղինակային իրավունքի սեփականատիրոջ կողմից սույն Համաձայնագրի խախտման հետևանքով, Հեղինակային իրավունքի սեփականատերը պարտավորվում է ողջամիտ միջոցներ ձեռնարկել հակամարտությունը լուծելու համար:

7. Համաձայնագրի գործողության ժամկետը. Համաձայնագրի գործողության դադարեցման հիմքերը

7.1. Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում կնքման պահից և ուժի մեջ է մեկ տարի կամ մինչև դրա դադարեցումը Կողմերի համաձայնությամբ կամ միակողմանիորեն: Սույն Համաձայնագրի կնքման պահը լիցենզավորված անձի կողմից դրա ընդունումն է, որը ճանաչում է սույն Համաձայնագրի նախաբանում նշված ցանկացած գործողությունների ավարտը:

7.2. Համաձայնագրի գործողության ժամկետը ինքնաբերաբար երկարաձգվում է հաջորդ օրացուցային տարվա համար, եթե Կողմերից որևէ մեկը Համաձայնագրի գործողության ժամկետի ավարտից առնվազն 30 (երեսուն) օր առաջ Անձնական հաշվի միջոցով մյուս Կողմին ծանուցում չուղարկի Պայմանագիրը դադարեցնելու մտադրության մասին: Սույն Համաձայնագրի գործողության ժամկետը կարող է երկարաձգվել անսահմանափակ թվով անգամներ:

7.3. Լիցենզավորված անձի կողմից վճարված սակագնի գործողության ժամկետը լրանալուց հետո և Լիցենզիայի վճարը նախորդից ոչ ցածր հայտերի քանակով նոր Սակագին չստանալու դեպքում, հեղինակային իրավունքի սեփականատերը մասամբ կասեցնում է. մուտք դեպի Ծրագրային ապահովում մինչև համապատասխան միջոցների ստացումը Հեղինակային իրավունքի սեփականատիրոջ ընթացիկ հաշվում և պահպանելով սահմանափակ մուտք դեպի Անձնական հաշիվ՝ «Փաստաթղթեր» բաժինը, որտեղ լիցենզավորված անձը կարող է ստեղծել նոր Սակագին, պահանջել հաշիվ-ապրանքագիր կամ գնալ դեպի առցանց վճարման բաժինը և վճարեք լիցենզիայի վճարը: Եթե Սակագինը չի գնում Լիցենզավորված անձի՝ Կայքում գրանցման օրվանից 365 (երեք հարյուր վաթսունհինգ) օրացուցային օրվա ընթացքում, ապա մուտքը Անձնական հաշիվ կարող է դադարեցվել:

7.4. Հեղինակային իրավունքի սեփականատերն իրավունք ունի ցանկացած ժամանակ միակողմանիորեն, դատարանից դուրս, հրաժարվել սույն Համաձայնագրի կատարումից՝ ծանուցելով լիցենզավորված անձին: Պայմանագրի սույն կետում նշված ծանուցումը պետք է ուղարկվի Լիցենզառուի էլեկտրոնային հասցեին, որը նշված է Կայքում գրանցման ժամանակ, որը համարվում է ստացված Լիցենզառուի կողմից, և սույն Համաձայնագիրը, համապատասխանաբար, դադարեցվում է օրվանից սկսած 15-րդ (տասնհինգերորդ) օրացուցային օրը: ծանուցումն ուղարկելու մասին, եթե լիցենզավորված անձը այն չի ստացել ավելի վաղ ժամկետից: Այս դեպքում այս հանգամանքները առաջանում են լիցենզավորված անձի կողմից ծանուցումը փաստացի ստանալու պահից: Եթե տեղի են ունենում Համաձայնագրի սույն կետում նշված հանգամանքները, ապա Կողմերի համաձայնությունը սույն Համաձայնագրի դադարեցման մասին չի պահանջվում:

7.5. Պայմանագրի վաղաժամկետ դադարեցման դեպքում Լիցենզավորված անձի կողմից վճարված ոչ մի գումար չի վերադարձվում:

7.6. Հեղինակային իրավունքի իրավատերն իրավունք ունի հրաժարվել Լիցենզառուի գրանցումից, արգելափակել կամ ջնջել Լիցենզառուի հաշիվը, արգելել մուտք գործել Լիցենզառուի հաշիվը Կայքի որոշ ծառայություններ և ջնջել ցանկացած բովանդակություն՝ առանց պատճառաբանելու, այդ թվում՝ խախտման դեպքում: Սույն Համաձայնագրի և (կամ) Օգտատիրոջ պայմանագրի և (կամ) Ռուսաստանի Դաշնության օրենսդրության պայմանների լիցենզառուն: Խախտման փաստը Հեղինակային իրավունքի իրավատիրոջ կողմից հաստատվում է միակողմանիորեն, ինքնուրույն: Լիցենզավորված անձը համաձայն է սույն ընթացակարգին և պարտավորվում է կատարել հեղինակային իրավունքի սեփականատիրոջ որոշումը: Արգելափակման համար հիմք հանդիսացած պատճառները վերացնելու դեպքում Հեղինակային իրավունքի իրավատերն իրավունք ունի ապաարգելափակել մուտքը դեպի Լիցենզառուի անձնական հաշիվ՝ պահպանելով մուտքը վճարովի Սակագին:

7.7. Հեղինակային իրավունքի սեփականատիրոջ կողմից մատուցված ծառայությունները համարվում են ամբողջությամբ և պատշաճ կերպով մատուցված այն պահին, երբ Լիցենզավորված անձին տրամադրվում է Ծրագրային ապահովման հասանելիություն Լիցենզավորված անձի կողմից պահանջվող համապատասխան գործառույթներով:

8. Գաղտնիություն և մտավոր սեփականություն

8.1. Կողմերը որոշել են, որ կպահպանեն իրենց կողմից ստացված տեղեկատվության գաղտնիությունը սույն Համաձայնագրի կատարման ընթացքում, որը սահմանված է Ռուսաստանի Դաշնության գործող օրենսդրությանը համապատասխան:

8.2. Գաղտնիության պայմանները խախտող կողմը կրում է պատասխանատվություն, որը սահմանված է սույն Համաձայնագրով և Ռուսաստանի Դաշնության գործող օրենսդրությամբ:

8.3. Համաձայնագրի սույն բաժնում նշված գաղտնիության պայմաններից բացառություն են կազմում այն դեպքերը, երբ Հեղինակային իրավունքի սեփականատերը պարտավոր է տեղեկատվություն հրապարակել երրորդ անձանց հետ կնքված պայմանագրերի կատարման շրջանակներում, ինչպես նաև այլ դեպքերում, երբ Կողմերից մեկը պարտավոր է. տեղեկատվություն հրապարակել Ռուսաստանի Դաշնության գործող օրենսդրության պահանջներին համապատասխան:

8.4. Կայքը, դրա կառուցվածքն ու դիզայնը, նախագծման անհատական տարրերը և ինտերֆեյսը, ծրագրաշարի շահագործման ալգորիթմները և դրա սկզբնական ծրագրի կոդերը (ներառյալ դրանց մասերը) հեղինակային իրավունքի սեփականատիրոջ մտավոր սեփականությունն են: Սույն Համաձայնագրի պայմանների խախտմամբ դրա ցանկացած օգտագործում կամ ծրագրաշարի օգտագործումը համարվում է հեղինակային իրավունքի սեփականատիրոջ իրավունքների խախտում և բավարար հիմք է հեղինակային իրավունքի սեփականատիրոջ կողմից սույն Համաձայնագրի կատարումից միակողմանի մերժման և հեղինակային իրավունքի իրավատիրոջ կողմից գրավոր պահանջ ներկայացնելու համար: վնասների փոխհատուցում, ինչպես նաև տուգանքի վճարում 500,000 (հինգ հարյուր հազար) ռուբլու չափով:

8.5. Անձնական տվյալներ.

Համաձայն 2006 թվականի հուլիսի 27-ի Դաշնային օրենքի: Թիվ 152-FZ «Անձնական տվյալների մասին», Kuform ՍՊԸ-ի Գաղտնիության քաղաքականություն, որը տեղադրված է կայքում, հաճախորդը, եթե նա ֆիզիկական անձ է, սույնով տալիս է իր համաձայնությունը Կապալառուի կողմից մշակման համար (ներառյալ Հաճախորդից ստանալը և/կամ որևէ երրորդ անձինք, հաշվի առնելով սույն օրենքով սահմանված պահանջները) Հաճախորդի անձնական տվյալներին և հաստատում է, որ նման համաձայնություն տալով, նա գործում է իր կամքով և իր շահերից ելնելով: Հաճախորդի կողմից համաձայնությունը տրվում է կայքում գրանցվելու և (կամ) կայքի հնարավորությունների օգտագործման հետ կապված այլ գործողություններ կատարելու պահից:

8.5.1. «QForm ծառայություն» ծրագրաշարը, որը հնարավորություն է տալիս հավաքել և մշակել Լիցենզառուի կայքերի այցելուների անձնական և այլ տվյալներ՝ պահպանելով օպերատորի իրավունքներն ու պարտականությունները՝ մշակելու նրանց կողմից արտոնագրողին փոխանցված անձանց անձնական տվյալները։ անվճար (այսուհետ՝ հիմնական գործառույթ (ա).

8.5.2. «QForm ծառայություն» ծրագրակազմ, որը հավաքում և մշակում է Արտոնագրողի կայքերի այցելուների անձնական և այլ տվյալներ Հեղինակային իրավունքի սեփականատիրոջ անունից՝ որպես կայքի այցելուների անձնական և այլ տվյալների մշակման օպերատոր՝ նշված տվյալների հետագա փոխանցմամբ։ Արտոնագրողին տրամադրվում է անձնական տվյալների սուբյեկտների համապատասխան համաձայնության, ինչպես նաև Հավելված 1-ում նշված այլ լրացուցիչ գործառույթների առկայության դեպքում, որը սույն առաջարկի պայմանագրի անբաժանելի մասն է և ձևավորվում է Արտոնագրողի կարիքներից կախված: վճարովի հիմունքներով:

9. Այլ պայմաններ

9.1. Ռուսաստանի Դաշնության օրենքները կիրառվում են Կողմերի հարաբերությունների վրա այն հարցերի վերաբերյալ, որոնք չեն կարգավորվում կամ ամբողջությամբ չեն կարգավորվում սույն Համաձայնագրով:

9.2. Այն բանից հետո, երբ Լիցենզառուն ընդունում է առաջարկի պայմանները՝ լրացնելով Կայքի համապատասխան բաժինները, Հեղինակային իրավունքի սեփականատերը Լիցենզառուին տրամադրում է մուտք և գաղտնաբառ՝ անձնական հաշիվ մուտք գործելու համար, թողարկում է հաշիվ ապրանքագիր և վերբեռնում է հաշիվ ապրանքագիր և Ընդունման վկայական Լիցենզառուին: Անձնական հաշվի միջոցով:

9.3. Հեղինակային իրավունքի սեփականատերն իրավունք ունի Պայմանագրի գործողության ընթացքում ցանկացած պահի միակողմանիորեն փոխել սույն Համաձայնագրի պայմանները, ներառյալ հյուրանոցային ծառայությունների արժեքը, ինչպես նաև սույն Համաձայնագրում նշված փաստաթղթերը: Այս դեպքում Լիցենզավորված անձին լրացուցիչ ծանուցում չի պահանջվում:

9.4. Լիցենզավորված անձը համաձայնում է օգտագործել Հեղինակային իրավունքի սեփականատիրոջ կողմից սույն Համաձայնագրի կնքման փաստի վերաբերյալ հղումները, այդ թվում՝ նշելով Լիցենզառուի ձեռնարկատիրական անվանումը (կրճատ և (կամ) լրիվ, ռուսերեն և օտար լեզուներով), Լիցենզավորված անձի առևտրային անվանումը և տարբերանշանները. Կայքը, շնորհանդեսներում, մամուլի հաղորդագրություններում, Հեղինակային իրավունքի սեփականատիրոջ գովազդային արտադրանքներում և այլ նյութերում, որոնք նպաստում են հեղինակային իրավունքի սեփականատիրոջ և ծրագրային ապահովման առաջխաղացմանն ու ճանաչմանը:

9.5. Կողմերը պայմանավորվել են, որ Համաձայնագրի կատարման հետ կապված բոլոր նամակները, ծանուցումները, ծանուցումները, հայտարարությունները և այլ հաղորդագրությունները, ինչպես նաև հաշիվ-ապրանքագրերը, լրացուցիչ համաձայնագրերը, Պայմանագրի պայմանների փոփոխությունները և Համաձայնագրի հետ կապված այլ փաստաթղթերը պետք է ուղարկվեն Կողմերը միմյանց՝ օգտագործելով Կողմերից յուրաքանչյուրի տրամադրած և Պայմանագրում նշված կոնտակտային տվյալները, էլեկտրոնային փոստով կամ տեղադրելով դրանք Անձնական հաշվում: Եթե Լիցենզավորված անձը Պայմանագրում չի նշում էլ.փոստի հասցեն և հեռախոսահամարը, Հեղինակային իրավունքի սեփականատերը լռելյայն պատշաճ կերպով կհամարի Լիցենզավորվածի կողմից նշված էլ.փոստի հասցեն և հեռախոսահամարը՝ Կայքում համապատասխան ձևը լրացնելիս՝ ընդունելու պահին: համաձայնագիրը։ Էլեկտրոնային փոստին կցված ցանկացած ֆայլ այս հաղորդագրության անբաժանելի մասն է: Անձնական հաշվի միջոցով ուղարկված բոլոր հաղորդագրությունները և կամքի արտահայտությունները համարժեք են պարզ գրավոր ձևով արված ծանուցումներին:

9.6. Լիցենզավորված անձը համաձայնում է ստանալ հաղորդագրություններ Անձնական Հաշվի գրանցման ժամանակ նշված էլ. փոստի հասցեներով և հեռախոսահամարներով հետևյալ ընդհանուր իրադարձությունների վերաբերյալ. Ծրագրաշարի թարմացումներ, հատուկ առաջարկներ, առաջխաղացումներ, ինչպես նաև այլ տեղեկություններ:

9.7. Լիցենզավորված անձը հաստատում է, որ կարդացել և համաձայն է Կայքի ներքևում տեղադրված Օգտագործողի համաձայնագրի և Գաղտնիության քաղաքականության հետ: